Проектът QualitEE

Финансиран от Програмата на ЕС за научни изследвания и иновации “Хоризонт 2020”, проектът QualitEE има за цел да увеличи инвестициите в услуги за енергийна ефективност в сградния сектор на държавите от Европейския съюз и да повиши доверието в техните доставчици. Това ще се постигне чрез разработването на критерии за оценка на качеството и въвеждане на схеми за гаранции.

Консорциумът, изпълняващ QualitEE включва 12 партниращи си организации, представляващи 18 европейски държави, експертен консултативен съвет, в който участва европейският орган за сертифициране CEN/CENELEC, както и 59 представители на големи финансови институции, държавни органи, търговски сдружения и сертифициращи органи.

Проект на Насоките за европейски технически критерии за качество е публикуван тук.

Видове услуги за енергийна ефективност

Проектът QualitEE е насочен към следните видове услуги за енергийна ефективност:

Заинтересовани организации

Проектът QualitEE ще привлече всички заинтересовани организации на европейско и национално равнища в разработването на критерии за оценка и схеми за гарантиране качеството на услугите за енергийна ефективност (ЕЕУ).

Полза от повишаването на стандартите на проектите, свързани с предоставяне на услуги за енергийна ефективност ще имат всички частни и обществени клиенти на този вид услуги, посредници и доставчици по ЕЕУ, финансови институции, държавни институции, национални сдружения и сертифициращи органи.

Тук ще намерите информация за това какви ще бъдат резултатите от проекта за всяка от тези организации и как да се включите.

Факти

43%

Проектите, по които се изпълняват договори с гарантиран резултат, се борят за осигуряване на финансиране

43% от ЕСКО компаниите, участвали в предварителното проучване, не са получили икономически изгодни условия и лихвени проценти от страна на финансиращите институции при подготовката на ДГР

69%

Получаването на целево финансиране е предизвикателство

69% от ЕСКО компаниите намират за трудно, много трудно или невъзможно получаването на целево финансиране за ДГР

54%

Сложността на концепцията пречи на възприемането ѝ

54% от ЕСКО компаниите, участвали в проучването, отбелязват, че сложността на концепцията/липсата на информация е главна пречка пред инвестициите в ДГР

52%

Липсата на доверие ограничава инвестициите

52% от отговорилите ЕСКО компании са убедени, че липсата на доверие в ЕСКО услугите са главна пречка пред инвестициите в ДГР

Source: Transparense

Как да участвате

Главната задача на проекта QualitEE е разработването на критерии за оценка на качеството, които да залегнат в национални схеми за гарантиране качеството на услугите за енергийна ефективност.

За постигането на тази цел ние ще привлечем заинтересованите страни чрез национални дискусионни платформи и по този начин: ще постигнем единодушие по отношение на местните нужди от гарантиране на качеството; ще дадем възможност на заинтересованите страни да участват в разработването на критерии и схеми; ще получим необходимата подкрепа за налагането на схемите.

Абонирайте се за нашите информационни бюлетини, за да получавате актуална информация относно националните дискусионни форуми, а също новини, статии и пазарни анализи.

Партньорите по проекта ще организират серия от полудневни и целодневни обучения, включващи следните модули: основи на услугите за енергийна ефективност;  критерии за оценка на качеството, ръководство за финансиране и възлагане на обществени поръчки; рамки, процеси и натрупан опит вследствие от изпълнението на пилотни проекти; както и един семинар, посветен на процедурите за гарантиране качеството, предназначен за сертифициращи органи и доставчици на гаранции, които предлагат такива услуги в рамките на съответната национална схема.

От безплатните обучения и сесии за професионално развитие ще научите за разработените в рамките на проекта  QualitEE критерии за качество и схеми за гарантиране на качеството.

Информация за обученията по QualitEE

Партньорите по QualitEE ще изпробват прилагането на критериите за качество и гаранциите за качество в 24 пилотни проекта. През 2018 г. възнамеряваме да публикуваме на тази страница конкретни практически примери, чрез които да демонстрираме предимствата на гаранциите за качество и придобития опит.

В момента набираме пилотни проекти. Те ще бъдат подбрани за проверка на прилагането на критериите за качество и гаранционните процедури. В рамките на пилотните проекти доставчиците на енергийни услуги и техните клиенти ще бъдат напътствани при интегрирането на разработените от проекта критерии за гарантиране на качеството в техните договори за услуги и ще им бъде предложено независимо гарантиране на качеството.

Партньорите по QualitEE ще предоставят експертна помощ през целия период на изпълнение на пилотните проекти – от подготовката на обществената поръчка до измерването и удостоверяването на спестяванията.

Изпратете ни Вашия проект

Партньори и Консултативен съвет

Последни новини

Свържете се с нас

Черноморски изследователски енергиен център
Ул. Боровец 5, София 1408, България
Тел. 02-9806854, 02-9806855
www.bserc.eu

Абонирайте се за информационния ни бюлетин