Проектът QualitEE

Проектът QualitEE се финансира от Програмата за научни изследвания и иновации “Хоризонт 2020” на ЕС и има за цел да увеличи инвестициите в услугите за енергийна ефективност в сградния сектор на ЕС, както и да повиши доверието в доставчиците по тези услуги. За постигането на тези цели бяха разработени критерии за оценка на качеството и бизнес модели за гарантиране качеството на услугите за енергийна ефективност.

В консорциума, изпълняващ QualitEE участват 12 партниращи си организации, обхващащи 18 европейски държави, експертен консултативен съвет, в състава на който влиза европейският орган по стандартизация CEN/CENELEC и 59 представители на големи финансови институции, държавни органи, търговски сдружения и сертифициращи органи.

Проектът QualitEE успешно завърши в края на м. юни 2020 г. На Ваше разположение с най-важните резултати от проекта са последният ни информационен бюлетин, заключителният доклад и видеозаписите от заключителната европейска конференция.

Видове услуги за енергийна ефективност

Проектът QualitEE е насочен към следните видове услуги за енергийна ефективност:

Заинтересовани организации

Проектът QualitEE ангажира всички заинтересовани организации на европейско и национално равнища в разработването на критерии за оценка и схеми за гарантиране качеството на услугите за енергийна ефективност (ЕЕУ).

Полза от повишаването на стандартите на проектите, свързани с предоставяне на услуги за енергийна ефективност ще имат всички частни и обществени клиенти на този вид услуги, посредници и доставчици по ЕЕУ, финансови институции, държавни институции, национални сдружения и сертифициращи органи.

Вижте по какъв начин резултатите от проекта биха Ви били полезни.

Факти

63%

Липсата на доверие е пречка в България

63% от българските респонденти считат, че липсата на доверие в компаниите, предлагащи ЕЕУ, е сред основните пречки за навлизането на ДГР

73%

Гаранцията на качеството повишава доверието

73% от българските респонденти вярват, че въвеждането на схема за гарантиране качеството на енергийно-ефективните услуги би повишило доверието на клиентите в тези услуги

87%

Труднодосъпно финансиране

87% от българските доставчици и посредници по ДГР намират за трудно или много трудно осигуряването на финансиране при приемливи условия

83%

Нужно е по-качествено измерване и верифициране на спестяванията

83% от българските компании с опит в ДГР са на мнение, че за повишаване качеството на проектите, свързани с ДГР, е необходимо по-надеждно и прозрачно измерване и удостоверяване на енергийните спестявания

Source: Transparense

Резултати от проекта

Проектът QualitEE ангажира специалисти и заинтересовани страни чрез дискусионни платформи и проведе тестване чрез пилотни проекти, за да прецизира насоките за Европейски критерии за оценка на качеството на услугите за енергийна ефективност и да ги адаптира към националните условия в 11 европейски държави, в т.ч. и България.

Тези насоки определят техническите, икономическите, комуникационните и други критерии, позволяващи цялостна оценка на качеството на ЕЕУ. Те са основа за разработването на схеми за гарантиране качеството на услугите и представляват важна стъпка към въвеждането на европейска стандартизация.

Техническите критерии се допълват от пакет от документи, включващ насоки за прилагане на финансови критерии, които улесняват инвеститорите при оценката на качеството, и ръководство за обществени поръчки, което дава насоки как да се прилагат критериите при възлагане на обществени поръчки и предоставя информация за най-добрите примери от практиката при такъв вид процедури.

За да тества критериите и процедурите за гарантиране на качеството, проектът QualitEE се ангажира в 28 пилотни проекта в 11 европейски държави, които обхващат разнообразни услуги за енергийна ефективност. Инвестициите в тези проекти са на стойност 33 милиона евро, икономията на първична енергия – 33 GWh годишно, а спестяванията на СО2 са над 9 200 тона годишно.

Това е впечатляваща база данни от разнообразни проекти, изпълнявани в цяла Европа, които могат да вдъхновят заинтересованите страни за наличните възможности.

Запознайте се с докладите за пилотните проекти, които включват основни факти, технически аспекти и обратна връзка относно прилагането на критериите за качество.

В 11 европейски държави проектът QualitEE ангажира заинтересованите страни в проучване и разработване на възможности за въвеждане на национални схеми за гарантиране качеството на ЕЕУ, основани на критериите за качество, разработени в рамките на проекта.

Всяка държава е документирала процеса в национални доклади за бизнес моделите, които предлагат основен поглед върху различните подходи, които могат да бъдат предприети, а в някои случаи предоставят пътна карта за прилагането на оперативни схеми, които могат да повишат доверието, качеството и разбирането на услугите за енергийна ефективност.

Запознайте се с националния доклад за бизнес моделите за гарантиране качеството на ЕЕУ.

Партньори и Консултативен съвет

Последни новини

 • QualitEE е представен в CORDIS Results Pack

  08/10/2020

  QualitEE е представен в CORDIS Results Pack

  Информационната служба на ЕС за научноизследователска и развойна дейност (CORDIS) представи QualitEE като един от 10-те проекта, разработили инструменти и решения за привличане на частни инвестиции в енергийната ефективност. Вижте повече тук.

 • Заповядайте на заключителната онлайн конференция / 17-19 юни

  21/05/2020

  Заповядайте на заключителната онлайн конференция / 17-19 юни

  Тема на конференцията: Развитие на пазара на висококачествени услуги за енергийна ефективност, гъвкав модел за бърз преход към нулеви въглеродни емисии Резюме: Преходът към нулеви емисии до 2050 г. ще изисква сериозни промени в нашите сгради и местната енергийна инфраструктура. Това…

 • Семинар за енергийната ефективност в сградния сектор

  24/03/2020

  Семинар за енергийната ефективност в сградния сектор

  Семинар, озаглавен “Условия за постигане на мащаб – финансиране и осигуряване на качество на проекти за енергийна ефективност в сградния сектор” бе организиран съвместно от Черноморския изследователски енергиен център и Еконолер, с подкрепата на сп. Ютилитис и Алианса за енергийна…

 • QualitEE публикува ръководство за обществени поръчки за енергийно-ефективни услуги

  20/02/2020

  QualitEE публикува ръководство за обществени поръчки за енергийно-ефективни услуги

  Проектът QualitEE публикува ръководство за обществени поръчки за енергийно-ефективни услуги (ЕЕУ), което дава насоки за обществените и частните клиенти, посредниците и доставчиците на услуги. Ръководството има за цел да повиши знанията на заинтересованите страни, предоставяйки им: Преглед на добри практики…

Свържете се с нас

Черноморски изследователски енергиен център
Ул. Виктор Григорович 7, София 1606, България
Тел. 02-9806854
www.bserc.eu