Проектът QualitEE

Финансиран от Програмата на ЕС за научни изследвания и иновации “Хоризонт 2020”, проектът QualitEE има за цел да увеличи инвестициите в услуги за енергийна ефективност в сградния сектор на държавите от Европейския съюз и да повиши доверието в техните доставчици. Това ще се постигне чрез разработването на критерии за оценка на качеството и въвеждане на схеми за гаранции.

Консорциумът, изпълняващ QualitEE, включва 12 партниращи си организации, представляващи 18 европейски държави, експертен консултативен съвет, в който участва европейският орган за сертифициране CEN/CENELEC, както и 59 представители на големи финансови институции, държавни органи, търговски сдружения и сертифициращи органи.

Проект на Насоките за европейски технически критерии за качество е публикуван тук.

Видове услуги за енергийна ефективност

Проектът QualitEE е насочен към следните видове услуги за енергийна ефективност:

Заинтересовани организации

Проектът QualitEE ангажира всички заинтересовани организации на европейско и национално равнища в разработването на критерии за оценка и схеми за гарантиране качеството на услугите за енергийна ефективност (ЕЕУ).

Полза от повишаването на стандартите на проектите, свързани с предоставяне на услуги за енергийна ефективност ще имат всички частни и обществени клиенти на този вид услуги, посредници и доставчици по ЕЕУ, финансови институции, държавни институции, национални сдружения и сертифициращи органи.

Тук ще намерите информация за това какви ще бъдат резултатите от проекта за всяка от тези организации и как да се включите.

Факти

63%

Липсата на доверие е пречка в България

63% от българските респонденти считат, че липсата на доверие в компаниите, предлагащи ЕЕУ, е сред основните пречки за навлизането на ДГР

73%

Гаранцията на качеството повишава доверието

73% от българските респонденти вярват, че въвеждането на схема за гарантиране качеството на енергийно-ефективните услуги би повишило доверието на клиентите в тези услуги

87%

Труднодосъпно финансиране

87% от българските доставчици и посредници по ДГР намират за трудно или много трудно осигуряването на финансиране при приемливи условия

83%

Нужно е по-качествено измерване и верифициране на спестяванията

83% от българските компании с опит в ДГР са на мнение, че за повишаване качеството на проектите, свързани с ДГР, е необходимо по-надеждно и прозрачно измерване и удостоверяване на енергийните спестявания

Source: Transparense

Как да участвате

Главната задача на проекта QualitEE е разработването на критерии за оценка на качеството, които да залегнат в национални схеми за гарантиране качеството на услугите за енергийна ефективност.

За постигането на тази цел ние привличаме заинтересованите страни чрез национални дискусионни платформи и по този начин се стремим да постигнем единодушие по отношение на местните нужди от гарантиране на качеството; да дадем възможност на заинтересованите страни да участват в разработването на критерии и схеми; да получим необходимата подкрепа за налагането на схемите.

Абонирайте се за нашите информационни бюлетини, за да получавате актуална информация относно националните дискусионни форуми, а също новини, статии и пазарни анализи.

Партньорите по проекта организират серия от полудневни и целодневни обучения, включващи следните модули: основи на услугите за енергийна ефективност;  критерии за оценка на качеството, ръководство за финансиране и възлагане на обществени поръчки; рамки, процеси и натрупан опит вследствие от изпълнението на пилотни проекти; както и един семинар, посветен на процедурите за гарантиране качеството, предназначен за сертифициращи органи и доставчици на гаранции, които предлагат такива услуги в рамките на съответната национална схема.

От безплатните обучения и сесии за професионално развитие ще научите за разработените в рамките на проекта  QualitEE критерии за качество и схеми за гарантиране на качеството.

Информация за обученията по QualitEE

Партньорите по QualitEE ще изпробват прилагането на критериите и гаранциите за качество в 24 пилотни проекта. Тук ще публикуваме конкретни практически примери, чрез които ще покажем предимствата на гаранциите за качество и ще споделим придобития опит.

В момента набираме пилотни проекти. Чрез тях ще изпробваме прилагането на критериите за качество и гаранционните процедури. В рамките на пилотните проекти доставчиците на енергийни услуги и техните клиенти ще бъдат напътствани при интегрирането на разработените от проекта критерии за гарантиране на качеството в техните договори за услуги и ще им бъде предложено независимо гарантиране на качеството.

Партньорите по QualitEE ще предоставят експертна помощ през целия период на изпълнение на пилотните проекти – от подготовката на обществената поръчка до измерването и удостоверяването на спестяванията.

Изпратете ни Вашия проект

Партньори и Консултативен съвет

Последни новини

Свържете се с нас

Черноморски изследователски енергиен център
Ул. Виктор Григорович 7, София 1606, България
Тел. 02-9806854
www.bserc.eu

Абонирайте се за информационния ни бюлетин