Пазар и качество на услугите за енергийна ефективност в България

Докладът „Пазар и качество на услугите за енергийна ефективност в България“ е съставен от българския партньор в проекта QualitEE и е един от националните доклади, които служат като източници на информация за разработването на европейските и националните критерии за качество и въвеждането на схеми за гарантиране качеството на услугите за енергийна ефективност (ЕЕУ).

Информацията е събрана чрез проучване на пазара, направено под формата на онлайн анкета и индивидуални интервюта. Прегледани са и съществуващите публикации и документи на местно и национално равнище. Извършен е анализ и са формулирани заключения.

Целта на доклада е да подобри знанията на заинтересованите страни за пазара, което ще им помогне да взимат информирани решения, основани на факти. Набелязани са пречките и факторите за успех и качество на ЕЕУ, правните, политическите и институционалните рамки. Наученото от съществуващите рамки за сертифициране ще послужи за изготвянето на стратегии за налагане на национални схеми за гарантиране качеството на ЕЕУ.

Доклад за пазара на ЕЕУ в Европа

Общоевропейски доклад