Общи условия и разпоредби

Съдържанието на този уебсайт е собственост на © QualitEE. То включва всички изображения, текстове, видео клипове и шаблони.

Съдържанието на този уебсайт може да се използва, печата или изтегля единствено, ако е посочено авторското право. Никой не може да продава и разполага с този уебсайт или негови части, без изричното предварително писмено съгласие от страна на авторите му.

Създаването на хипервръзки към страници от този уебсайт се допуска единствено, ако не представят проекта QualitEE или съдържащата се в него информация по заблуждаващ, фалшив или обиден начин.

Използването на лого знака, иконите или други графични представяния или търговска марка на QualitEE е забранено без изричното писмено съгласие на авторите.

Искания на разрешение за възпроизвеждане на материали от този уебсайт следва да се изпращат на:

Мениджър на уебсайта на проекта QualitEE:

info@qualitee.eu

QualitEE не носи отговорност за загуби или щети, в това число последващи такива, произтичащи от достъпа или използването на тази интернет страница или съдържащата се в нея информация.

Връзките към други интернет страници не представляват одобрение или съгласие на QualitEE с мнения или пазарни данни, публикувани от дадената организация или индивид. Ние не носим отговорност за включената в или достъпна чрез тези страници информация, материали, продукти или услуги. Рисковете от използването на тези сайтове са Ваша отговорност.

Използването на уебсайта на проекта QualitEE може да става единствено в съответствие с настоящите общи условия и разпоредби и за законосъобразни и правилни цели, които включват спазване на всички приложими закони, подзаконови актове и етични кодекси в Обединеното кралство, Европа или друга юрисдикция, от която осъществявате достъп до този сайт.

Използването на този уебсайт, изтеглените от него материали и действието на настоящите общи условия и разпоредби се уреждат от английското право.