Видове услуги за енергийна ефективност

 • Договори с гарантиран резултат (ДГР)

  Договори с гарантиран резултат (ДГР)

  Доставчикът по ДГР гарантира постигането на договореното ниво на спестена енергия и/или свързаните с нея разходи, и поема договорените технически и експлоатационни рискове. Според Директивата относно енергийната ефективност, сключването на договори за енергоспестяване с гарантиран резултат представлява „Договорно споразумение между бенефициера и доставчика на мярка за подобряване на енергийната ефективност, обект на проверки и наблюдение по време на целия срок на действие на договора, като съгласно това споразумение инвестициите (труд, доставки или услуги) в тази мярка се изплащат по отношение на договорно гарантирано равнище на подобряване на енергийната ефективност или друг договорен критерий във връзка с енергийните характеристики, напр. финансови икономии“. ​

  Забележка: Мерките за енергийна ефективност, както е посочено по-горе, може да се основават и на ниска или нулева първоначална инвестиция. ДГР може да включва и допълнителни услуги, свързани с ефективно енергоснабдяване. ​

 • Договори за доставка на енергия (ДДЕ)

  Договори за доставка на енергия (ДДЕ)

  ​​„Договорът за доставка на енергия (ДДЕ) е договорно споразумение за ефективна доставка на енергия.  ДДЕ се сключва и измерва в доставени мегаватчасове (MWh)“. (Това определение представлява опростена версия на дефиницията, дадена от Работна група 16 на Програмата за сътрудничество в технологиите за управление на търсенето (IEA DSM)

 • Договори за експлоатация (ДЕ)

  Договори за експлоатация (ДЕ)

  Договорите за експлоатация са разновидност на Договорите с гарантиран резултат, но без да включват съществени инвестиции и за целите на настоящото изследване се включват в понятието за ДГР.

 • Интегрирани договори за енергия (ИДЕ)

  Интегрирани договори за енергия (ИДЕ)

  Интегрираните договори за енергия (ИДЕ) представляват комбинация от мерки за енергийна ефективност и доставка на енергия, при които обикновено се извършват оперативни проверки вместо текущи измервания и удостоверявания на спестяванията.