Pilotní projekty

Kritéria kvality a systémy zajištění kvality byli v projektu QualitEE testovány v rámci 28 pilotních projektu v 11 zemích EU na širokém spektru energetických služeb. Projekty přinesli 33 miliónů Eur v investicích, 33 GWh úspor primárních energetických zdrojů a úsporu více než 9 200 tun emisí CO2 ročně.

Následně uvádíme pilotní projekty realizované v České republice, kde si můžete také stáhnout zprávy o pilotních projektech uvádějící klíčové údaje o projektech, technické aspekty a zpětnou vazbu k hodnotícím kritériím.

 

EPC projekt na Akademii výtvarných umění v Praze

Úsporná opatření jsou realizována ve čtyřech budovách Akademie výtvarných umění v Praze v rámci projektu energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC). Koncem roku 2018 byla podepsána smlouva s vybraným poskytovatelem energetických služeb a instalace opatření na úsporu energie byla zahájena v květnu 2019. Tento projekt EPC také poskytl zpětnou vazbu k návrhu technických kritérií kvality pro projekty energetické účinnosti vyvinuté v rámci projektu QualitEE.

Budovy AVU vybrané pro realizaci opatření na úsporu energie v rámci projektu EPC jsou památkově chráněné budovy, a proto bylo nutné plánovanou rekonstrukci zateplení obálky budovy projednat s Národním památkovým ústavem. Klient se snažil snížit spotřebu energie jak technologickými opatřeními, tak nahrazením zastaralých technologií novými. Na základě schválení Národního památkového ústavu se provádějí stavební úpravy, opravy nebo výměny oken a izolace střech na dvou budovách a další technická opatření:

V hlavní budově je instalován nový monitorovací a řídicí systém společný pro všechny čtyři budovy, zatímco samostatně v každé budově je instalován systém měření a regulace (MaR).

Většina úspor je výsledkem stavebních úprav (zejména izolace a utěsnění) a nákladově efektivních osvětlovacích opatření (nahrazení vybraných svítidel energeticky úspornými svítidly LED).

Součástí tohoto projektu EPC je instalace klimatizační jednotky v Moderní galerii AVU, která umožňuje přesnou stabilizaci teploty a vlhkosti v některých místnostech (vytápění, větrání a klimatizace – HVAC). Tato stabilizace je nutná k uchování obrazů v galerii.

Vítězná nabídka zaručuje klientovi úspory energie ve výši 33 % a úspory nákladů přes 3 miliony Kč ročně. Poskytovatel služeb dosáhne těchto úspor snížením spotřeby tepla o 2526 GJ a spotřeby elektřiny o 391 MWh ročně. Dále sníží náklady na vodu, zemní plyn a některé další provozní náklady.

Náklady na energetické služby budou postupně pokryty ročními úsporami nákladů během desetileté smlouvy EPC mezi rokem 2020 a 2029. Během 10 let smlouvy poskytovatel EPC zaručuje smluvní roční výši úspor a musí plně vyrovnat jakýkoli deficit. Zaručené úspory nákladů za celé období přesáhnou 30 milionů Kč, což představuje asi 33 % celkových nákladů na energii, vodu a další související náklady. Klient použije tuto částku na pokrytí nákladů na služby ve výši 30 milionů Kč. Celková cena služby poskytované v rámci projektu EPC přesáhne 50 milionů Kč, z čehož přibližně 20 milionů Kč bude hrazeno dotací SFŽP. Celkové náklady na službu zahrnují pravidelné hospodaření s energií po celou dobu trvání smlouvy.

EPC projekt v kolejích a menzách Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze

České vysoké učení technické je nejstarší technickou univerzitou v České republice a sídlí v hlavním městě Praze. Koleje a menzy patřící této vysoké škole se nacházejí na deseti různých lokalitách v regionu města. Pro projekt EPC bylo vybráno celkem 35 budov rozprostřených v devíti lokalitách.

Všechny vybrané budovy spadají pod památkovou ochranu. Zatímco technologická opatření mohla být navrhována většinou bez omezení, stavební opatření byla silně limitována rozhodnutím NPÚ. Tak např. zateplovací systémy na čelních fasádách budov nebyly povoleny nikde. NPÚ povolil pouze zateplení stropů a střech, pokud tato opatření nebyla příliš viditelná a neměnila vzhled budovy. Některé budovy pocházejí z přelomu 19. a 20. století, jiné z období mezi dvěma světovými válkami a některé až z druhé poloviny minulého století.

Projekt byl zahájen na začátku roku 2018. Během několika měsíců byla připravena rozsáhlá zadávací dokumentace. Během měsíců srpna a září probíhaly prohlídky objektů, kterých se společně zúčastnily odborné týmy všech účastníků. Předložení první verze předběžných nabídek bylo stanoveno na listopad 2018.

Na první kolo jednacích řízení byli účastníci pozváni v únoru 2019. Jednání probíhala s každým účastníkem zvlášť a na základě závěrů byly zpracovány požadavky na nové předběžné nabídky. Po třetím kole jednání byli účastníci vyzváni k předložení konečných nabídek. Hodnotitelská komise vybrala vítěznou nabídku podle čtyř kritérií stanovených v zadávací dokumentaci: výše dosažených úspor nákladů, celková cena, kvalita technického návrhu a procentuální výše překročení minimální požadované výše úspor energie. Kvalita technického návrhu zahrnovala několik dílčích kritérií. Další kvalitativní požadavky byly zahrnuty již v zadávací dokumentaci a byly také dojednávány v průběhu jednacího řízení.

Vítězná nabídka garantovala zadavateli snížení roční spotřeby energie celého souboru budov ze současných 34 GWh na téměř 25 GWh, tj. snížení spotřeby o 26%. Celková cena projektu přesahovala 8 milionů EURO a doba splácení této investice byla stanovena na 11 let. Zadavatel požádal také o dotaci z Operačního programu životní prostředí, který může podpořit energeticky úsporné projekty a využívá prostředků EU. Maximální dosažitelná výše této podpory je 30% z investičních nákladů. Zbytek investice se zaplatí z dosažených úspor nákladů.

Kromě stavebních opatření, kde většinou převažovala výměna oken, navrhl vítězný uchazeč desítky energeticky úsporných opatření na technologiích budov. Mezi nejčastější patří:

  • Rekonstrukce energetických zdrojů s instalací kondenzačních kotlů u budov s vlastní kotelnou
  • Rekonstrukce výměníkových stanic u budov napojených na CZT
  • Instalace nového řídicího systému a zavedení energetického managementu
  • Modernizace osvětlení: instalace LED svítidel

EPC smlouva byla podepsána s vítězným uchazečem v srpnu 2019. Následující měsíce probíhala podrobná verifikace všech datových podkladů a byly připraveny pro každou budovu detailní projektové dokumentace. Realizace projektu by měla být ukončena do konce prosince roku 2020 a od 1. ledna 2021 bude zahájena poslední fáze – plnění garantovaných úspor a jejich pravidelné vyhodnocování.