Evropská zpráva o trhu a kvalitě služeb zvyšujících energetickou efektivitu

Tato zpráva za využití různých zdrojů popisuje trh služeb zvyšujících energetickou efektivitu (Energy Efficiecny Services – EES) a informuje o vývoji kritérií kvality, a také o implementaci programů zajištění kvality. Zpráva se soustředí na dvě formy zmiňovaných služeb EES: Energetické služby se zárukou (EPC) a Energetický kontrakting (ESC).

Zpráva je primárně založena na rozsáhlém průzkumu provedeném mezi poskytovateli a zprostředkovateli EES, na rozhovorech s klienty a finančními institucemi, které byly do EES zapojeny, a také na relevantní odborné literatuře a znalosti trhu, kterou disponují autoři. Zpráva porovnává výsledky získané roku 2017 v 15 evropských zemích se zjištěními z předešlých průzkumů provedených v letech 2013 a 2015. Výsledky průzkumu jsou k dispozici skrze tento interaktivní webový nástroj.

Tato zpráva je jednou z dosud nejdetailnějších studií na téma evropského trhu služeb zvyšujících energetickou efektivitu. Klíčová zjištění této zprávy zahrnují např.:

  • Vývoj v roce 2017 na 15 zkoumaných evropských trzích v rámci služeb EPC byl shledán jako pozitivní. Více než polovina všech respondentů (53%) potvrdila, že jejich národní trh služeb EPC v posledních 12 měsících rostl. Tyto výsledky jsou podobné tém z roku 2015 (v rámci projektu Transparense), kdy růst oznámilo 57% respondentů.
  • Trh služeb EPC táhnou zakázky veřejného sektoru a většina (64%) poskytovatelů a zprostředkovatelů těchto služeb potvrdila, že nejčastějšími klienty jsou města a obce
  • Nejčastější délka smlouvy EPC projektu je mezi 5 a 10 lety, na čemž se shodlo 55% respondentů
  • Nejvýraznější bariéry pro oblast EPC jsou podle výzkumu trhu: složitost celé konceptu a nedostatek informací (vybralo 58% respondentů), dále pak nedostatek důvěry v odvětví energetických služeb (ESCO) (pro 53% respondentů).
  • “Záruka úspor energie” byla 59% respondentů identifikována jako nejvýraznější tahoun pro EPC. Další prvky, které jsou důležité pro vznik nových projektů jsou “omezené rozpočty veřejného sektoru” a “tlak na snižování nákladů”.
  • Předběžná technicko-ekonomická analýza / energetický audit byl identifikován jako klíčový determinant kvality pro projekty EPC. Právě v oblasti analýzy / auditu byly identifikovány také potřeby pro zvýšená kvality, podobně jako v oblastech přípravy projektu a jeho implementace.
  • Růst trhu v oblasti energetického kontraktingu (ESC) byl podle výsledků průzkumu v roce 2017 pomalejší, než v případě EPC. Růst i stagnaci trhu hlásilo shodně 45% respondentů. V případě ESC projektů těchto respondentů pak byla stagnace nejčastější odpověď ze strany poskytovatelů a zprostředkovatelů služeb ESC.
  • Respondenti se shodli, že zvyšující se ceny energií jsou zásadním tahounem v oblasti služeb ESC. Z toho vyplývá že energetický kontrakting může velmi těžit z politik, které by promítaly externí environmentální náklady do cen energií.
  • Oblasti ESC projektů, které jsou podle respondentů z hlediska kvality nejdůležitější, jsou “předběžná technicko-ekonomická analýza / energetický audit” a “realizace technických opatření”.

 

Programy zajištění kvality zvýší důvěru klientů

Tato zpráva mapuje současný stav v oblasti zajištění kvality pro energetické služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti (EES) v 15 evropských státech. Ve všech případech také doporučuje další nutné kroky k vývoji a implementaci programů zajištění kvality, které pomohou překonat současný nedostatek důvěry v poskytovatele služeb, stejně jako nízkou poptávku.

Tento výzkum také definoval požadované atributy programu zajištění kvality, které by si do něj přáli zahrnout všichni účastníci trhu. Zatímco poskytovatelé, zprostředkovatelé a finanční instituce shodně identifikovali vládní či veřejné instituce jako nejvhodnější orgány pro vydávání certifikací o kvalitě EES, klienti jsou ve své důvěře rozpolceni mezi vládní (veřejné) instituce a asociace poskytovatelů služeb. Většina poskytovatelů a zprostředkovatelů služeb EPC dále souhlasila, že náklady spojené se zajištěním kvality by měl hradit klient, přičemž odpovídající poplatek by byl do 1% hodnoty konkrétního projektu.

Očekávání ohledně dopadů programů zajištění kvality se mezi jednotlivými účastníky trhu liší. Zatímco poskytovatelé a zprostředkovatelé očekávají zejména nárůst důvěry klientů, klienti a finanční instituce zase vyhlíží vyšší kvalitu služeb. Všichni zkoumaní účastníci trhu ale shodně preferují realizaci takových projektů, které jsou zaštítěny programem zajištění kvality.

Česká zpráva je dostupná zde

Česká zpráva o službách zvyšujících energetickou efektivitu je dostupná níže

SHLÉDNOUT ČESKOU ZPRÁVU