Pravidla & Podmínky

Obsah této stránky je chráněn autorským právem © QualitEE. Tato ochrana se vztahuje na všechny obrázky, text, videa a šablony.

Obsah této stránky může být zpřístupněn, vytištěn a stažen pouze s přiznáním a uvedením autorských práv. Je zakázáno prodávat nebo jakkoli využívat tuto stránku nebo její část bez předchozího písemného souhlasu.

Je dovoleno vytvářet hypertextové odkazy na tuto stránku, pokud tento odkaz nezobrazuje projekt QualitEE nebo spojená data lživým, zavádějícím, hanlivým nebo jinak urážlivým způsobem.

Je zakázáno využívat logo QualitEE, ikony nebo jinou grafiku chráněnou autorským právem nebo ochrannou známkou jako součást odkazu bez předchozího písemného souhlasu.

Žádosti o povolení k reprodukování materiálu z této stránky směřujte na:

Webový manažer, Projekt QualitEE:

info@qualitee.eu

QualitEE není odpovědná za žádné ztráty ani poškození, včetně následných ztrát a poškození, které by jakkoli vyplynuly z přístupu k nebo z využití této stránky, nebo z jakékoli informace obsažené na této stránce.

Jakékoli odkazy na další stránky nepředstavují ze strany QualitEE souhlas nebo schválení názorů nebo dat (ať vlastněných organizací nebo jednotlivcem) obsažených na dotčené stránce. Nepřebíráme odpovědnost za informace, materiály, produkty nebo služby obsažené na nebo zpřístupněné skrze dotčené stránky. Vstup a využití takových stránek je na vlastní riziko.

Tyto webové stránky lze využívat pouze v souladu s těmito pravidly a podmínkami a zároveň pouze pro zákonné a řádné účely, které jsou v souladu s platnými zákony, nařízeními a pravidly chování v rámci České republiky, Evropy nebo právního řádu území, ze kterého vstupujete na tyto webové stránky.

Využití těchto stránek, nakládání se staženým materiálem a vykonávání těchto pravidel a podmínek se bude řídit právem České republiky.