Projekt

Projekt QualitEE, který je financován evropským programem Horizon 2020, se zaměřuje na zvýšení investic do energetických služeb v oblasti zvyšování energetické účinnosti v rámci EU, zejména v oblasti staveb. Druhým hlavním cílem pak je zvýšení důvěry v poskytovatele energetických služeb. Tohoto cíle bylo dosaženo vytvořením kritérií pro hodnocení kvality a přípraou a zaváděním systémů

Konsorcium projektu QualitEE se skládá z 12 partnerských organizací, které pokrývají 18 evropských zemí, dále z expertního poradního panelu zahrnujícího tvůrce evropských standardů CEN/CENELEC a z 59 dalších podporovatelů jako jsou finanční instituce, vládní úřady, odbory a průmyslové svazy nebo instituce zabývající se certifikacemi.

Projekt QualitEE skončil v červnu 2020. Přečtěte si náš poslední zpravodaj a podívejte se na záznam závěrečné Evropské konference.


Hlavní výzvy

Evropská unie stanovila závazný cíl pro dosažení energetické efektivity resp. jejího zvýšení o 32,5% do roku 2030. Zároveň však EU identifikovala v současné době nedostatek investic do energetické účinnosti ze strany spotřebitelů energií i finančních institucí. Za současného stavu investic by tak stanovený cíl nebyl dosažen.

Energetické služby by měly mít na dosažení stanoveného cíle zásadní podíl, a to jak v sektoru veřejných, komerčních i rezidenčních budov.

Hlavní problémy, kterým rozvoj energetických služeb čelí, byly identifikovány pomocí iniciativ podporovaných EU, jako byly projekty Energy Efficiency Financial Institutions Grup a projekt Transparense. Výsledky těchto projektů za hlavní překážky označily:

 • Nedostatek důvěry klientů i finančních institucí v energetické služby i v jejich poskytovatele
 • Nedostatek nástrojů a schopností ke zhodnocení zda jsou konkrétní energetické služby kvalitní či nikoli
 • Individuální energetické služby jsou příliš malého rozsahu, než aby získaly výhodné financování
 • Heterogenita a nedostatek standardizace energetických služeb, mající za následek:
  • Neschopnost investorů porovnat a zhodnotit kvalitu
  • Neschopnost finančních institucí shromáždit prostředky do velkých fondů, které by velkému množství projektů poskytly ekonomicky životaschopné financování
 • Tématika energetických služeb je velmi komplexní, což způsobuje:
  • Obtížné vyhodnocení technických rizik, které následně vede k nejistotě při rozhodování o investici
  • Vysoké náklady na posuzování rentability investice, které snižují její výhodnost
  • Finanční instituce o projektech dostávají příliš mnoho nerelevantních informací

 


Řešení

Projekt QualitEE vychází z projektu Transparense, v rámci něhož byl roku 2014 vytvořen Evropský etický kodex pro energetické služby se zárukou. Kodex podepsalo přes 200 poskytovatelů a zprostředkovatelů služeb EPC a přihlásilo se tak k základním hodnotám a principům, které jsou kodexem požadovány u každého projektu EPC. Tento dokument tak představoval důležitý první krok k zvýšení transparentnosti a důvěry v tyto služby.

Kodex nicméně neposkytuje žádná kritéria pro hodnocení nebo procedury ověřování, které jsou zapotřebí pro zajištění kvality služeb. Projekt QualitEE se zaměřuje právě na tyto nedostatky a zároveň rozšiřuje záběr o širší spektrum energetických služeb.

 

Hlavní cíle:

 • Publikovat kritéria pro hodnocení technické kvality a stanovit proces hodnocení kvality. Tyto základní kritéria budou harmonizována napříč evropskými státy a budou přizpůsobena situaci na jednotlivých národních trzích – zde si stáhněte kritéria pro Českou republiku
 • Připravit systémy zajištění kvalityzde si můžete stáhnout návrh certifikace projektů a poskytovatelů EPC pro Českou republiku.

Za účelem dosažení těchto cílů bude v rámci projektu realizováno:

Zjistěte více o výstupech projektu QualitEE