Projektový tým

 • Klemens Leutgöb

  Klemens Leutgöb

  Ředitel - E7, Rakousko

  Klemens Leutgöb je koordinátorem projektu QualitEE. Od založení v roce 2007 je ředitelem rakouské společnosti e7 zaměřující se na inovace a inženýrské služby v energetice. Klemens má 25 letou zkušenost v oblastech energetické účinnosti v budovách, kontraktingu úspor a energetických služeb, energetického managementu v budovách včetně obchodnícho modelů a financování těchto služeb a v neposlední řadě i v oblasti vyhodnocování efektu energetických programů a opatření. Klemens působil také jako manažer projektů v oblasti tržních transformací a výzkumu. Vystudoval univerzitu v Linci (zaměření na ekonomiku životního prostředí, strategický management a organizační vědu). Po výzkumných pozicích na Vídeňské technické univerzitě a Open University v Bratislavě působil mezi lety 1994 – 2007 jako výzkumný pracovník u Rakouské energetické agentury (E.V.A).

 • Stefan Schulz-Sturm

  Stefan Schulz-Sturm

  Vedoucí, Bruselská kancelář, ASEW – Německo

  Stefan Schulze-Sturm se připojil ke společnosti ASEW v roce 2012. Jeho náplní práce je v současné době zastupování 270 členů ASEW v politických záležitostech týkajících se energetického sektoru, a to na evropské úrovni. Zároveň se zabývá rozvojem a realizací projektů financovaných jak z národních, tak evropských zdrojů. V minulosti spolupracoval i na několika projektech financovaných EU, zejména v rámci programů FP7, Erasmus nebo IEE. Zabývá se navíc inovacemi v energetických produktech a službách, a to jak na národní, tak na evropské úrovni, čímž pomáhá členům ASEW k lepší pozici a podnikání v energetickém sektoru. Stefan získal titul z ekonomie na univerzitě v Hamburku a v minulosti pracoval pro různé asociace jako jejich zástupce pro EU. Působil také jako poradce v Bruselu.

 • Angel Nikolaev

  Angel Nikolaev

  Expert na ekonomiku a politiky v oblasti energetiky

  Angel Nikolaev získal tituly Bachelor of Science a Master of Science z oblasti ekonomiky a obchodu, Master of Science v oblasti politiky a managementu životního prostředí a Master of Science v oblasti politiky a energetické ekonomiky. Od roku 2003 pracoval v BSERC/BSREC jako expert v oblasti energetické účinnosti, energetických služeb a politiky a ekonomiky obnovitelných zdrojů. Byl dosud zapojen v několika projektech financovaných ze zdrojů EU, zejména v rámci programů IEE, FP6, PF7 a Horizon 2020. V posledních letech byl zapojen do pěti projektů dotýkajících se energetických služeb a spadajících pod rámec IEE. Byly to projekty: CA-ESD, CAEED, ChangeBest, Transparense a EPC+. Stejně tak participoval na projektech zabývajících se udržitelným financováním v energetice.

 • Jose Briano

  Jose Briano

  Partner - CREARA - Španělsko

  Jose Ignacio je Partnerem v organizace Creara a má více než 17 let zkušeností v oblasti konzultování. Vedl již několik projektů v oblasti obnovitelných zdrojů, chytrých sítí a energetické účinnosti. Zaměřuje se zejména na oblasti regulatoriky, poradenství a strategických konzultací. Před nástupem do Creara v roce 2009 získával zkušenosti ve společnostech jako L.E.K Consulting v Londýně a Los Angeles, Roland Berger Strategy Consultants v Madridu či v divizi Global Capital Markets společnosti Merrill Lychn v Londýně a New Yorku. Jose Ignacio má bakalářský titul v oblasti filosofie, politických věd a ekonomie a titul MBA.

  Jose vede v rámci projektu QualitEE práce zaměřené na institucionalizaci národních rámců pro zajištění kvality.

 • Aristotelis Botzios

  Aristotelis Botzios

  Seniorní inženýr - CRES – Řecko

  Aristotelis má více než 15 let zkušeností v širokém spektru aktivit spojených s návrhem, vývojem, podporou a implementací evropských programů (např. ALTENER, SAVE, IEE, Rámcové programy, Interreg Med, Interred a Horizon 2020). Mimo to je Arisotelis i expertem na trh ESCO služeb, díky zkušenostem které získal více než pětiletou prací pro společnost Hellenic ESCO (HELESCO).

 • Marcel Lauko

  Marcel Lauko

  Ředitel - ECB - Slovensko

  Marcel nastoupil do ECB v roce 2006 jako investiční poradce a byl zodpovědný za návrh a přípravu projektu EPC pro osvětlení v budově ECB. V roce 2008 se stal ředitelem ECB a nyní má více jak 9 let dlouhou zkušenost s projektovým managementem. V současnosti zodpovídá a podílí se na managementu několika mezinárodních projektů (FP7 či IEE), které se zabývají financováním obnovitelných zdrojů, opatření zvyšování energetické účinnosti či projektů EPC. Marcel působí také jako expert ve Sdružení měst a obcí Slovenska a technický manager společnosti CITINERGO – Zájmového sdružení měst a obcí pro trvale udržitelnou energetickou účinnost. V srpnu 2014 byl také zvolen jako předseda správní rady Asociace poskytovatelů energetických služeb.

 • Nick Keegan

  Nick Keegan

  Seniorní konzultant - EEVS – Velká Británie

  Nick je držitelem magisterského titulu v oboru fyziky z Imperial College v Londýně. Dále má 10 let zkušeností s vývojem projektů energetické účinnosti – jak z jejich technické, tak obchodní stránky. Navíc působí i v oblasti managementového konzultování. V rámci EEVS se stal hlavním expertem na oblasti měření a ověřování (M&V), poskytování nezávislých služeb projektů EPC i profesního vzdělávání. Nick byl také vedoucí osobou zapojení EEVS do projektu Transparense (v rámci IEE) během roku 2015. Je certifikovaným odborníkem na M&V a je místopředsedou Skupiny energetických služeb se zárukou v rámci Britské asociace energetických služeb a technologií. S touto skupinou před nedávnem organizoval sérii konferencí, které propojovaly služby ESCO s dalšími aktéry jako jsou finanční instituce, politici či poskytovatelé služeb. Cílem těchto seminářů bylo debatovat nad dalším vývojem britského trhu s energetickými službami.

  Nick vede v rámci projektu QualitEE komunikační a propagační aktivity.

 • Valerie Plainemaison

  Valerie Plainemaison

  General Secretary - EFIEES - EU

  Valérie získala magisterský titul v oblastech veřejného i soukromého práva, politické vědy a evropského práva. Jako General Secretary v EFIEES je Valérie odpovědná za výkonné řízení celé Federace, stejně jako za sekretariát a celou koordinaci řídícího výboru Federace a jejího představenstva. Pod její agendu spadají i poskytovatelů služeb energetické účinnosti, včetně provozovatelů sítí dálkového vytápění a kogeneračních jednotek. To vše tak vyžaduje expertízu a analyzování vývoje evropské legislativy a regulací v oblasti obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti, a to jak z politického, tak praktického hlediska. Valérie je také aktivním členem ofganizací jako Energy Efficiency Industrial Forum a Energy Efficiency Financial Institutions Group. Byla také součástí řídícího výboru Koalice pro energetické úspory, a to mezi lety 2010 a 2016.

  Valérie zasedá v QualitEE European Advisory Board a vede styk a spolupráci s účastníky projektu na evropské úrovni.

 • Agris Kamenders

  Agris Kamenders

  Ředitel – Ekodoma – Lotyšsko

  Dr. Agris Kamenders je jedním z předních energetických auditorů společnosti Ekodoma a zabývá se především programy energetických auditů a auditů životního prostředí, stejně jako monitorovacích projektů pro soukromé i veřejné budovy. Agris pracoval jako projektový inženýr a posléze jako projektový manažer pro řadu programů z oblasti služeb energetické účinnosti, především takových, které se zabývaly zásadními renovacemi a vylepšováním (oblasti energetické účinnosti) větších obytných budov – včetně jejich celkové renovace a následného dlouhodobého energetického managementu. Mezi lety 2011 a 2013 navíc Agris působil jako projektový manažer rižském regionu, kde pracoval na realizaci evropského projektu Build-up Skills. Agris zároveň vyučuje na Technické univerzitě v Rize (Institut energetických systémů a životního prostředí) a je aktivním členem Asociace lotyšských energetických auditorů.

  Agris vede v rámci projektu QualitEE aktivity týkající se pilotních projektů a vzdělávání.

 • Geert Goorden

  Geert Goorden

  Principle Consultant - Factor4 - Belgie

  Geert disponuje více jak dvacetiletou zkušeností v oblasti managementu přírodních zdrojů a udržitelného rozvoje. Zároveň má inženýrský titul z oblasti strojírenství. V posledních letech se pak soustředil zejména na udržitelné využívání energie a hospodaření s uhlíkem. Účastnil se také projektu CityZen (zaměření na energeticky chytrá města) v rámci programu FP7 a napomáhal Eindhovenu žádat o titul chytrého města v rámci evropského programu Horizon 2020. Podílel se také na managementu mezinárodních rámcových dohod týkajících se energetických a uhlíkových trhů, což zahrnovalo zejména globální finanční a provozní řízení auditů zkoumajících emise skleníkových plynů.

 • Damir Staničić

  Damir Staničić

  Senior Researcher - JSI – Slovinsko

  Damir je expertem v oblasti energetické kontraktingu (EPC, ESC) a energetických služeb (CHP a DH). Byl hlavním autorem Evropského etického kodexu pro energetické služby se zárukou vyvinutého během projektu Transparense. Zároveň je projektovým manažerem Národního akčního plánu pro energetickou účinnost a Národního akčního plánu pro obnovitelné zdroje. Dohlížel také na projekty obnovitelných zdrojů a investic do životního prostředí (Global Environment Facility Biomass Programme, PHARE Environmental Credit Scheme, Energy Efficiency Demonstration Projects Scheme) a je autorem mnoha studií proveditelnosti, energetických auditů a i několika národních metodologií pro výpočty energetických úspor.

 • Jana Szomolányiová

  Jana Szomolányiová

  Seniorní konzultant - SEVEn – CZ

  Jana Szomolanyiova je seniorní expert v oblasti služeb energetické účinnosti se zaměřením zejména na management projektů a strategické i legislativní aspekty. Mezi lety 2013 a 2015 Jana pracovala jako hlavní koordinátor evropského projektu Transparense, do kterého byli zapojeni partneři z 20 evropských zemí. V průběhu tohoto projektu se Jana významně zapojila do tvorby Evropského etického kodexu pro energetické služby se zárukou a přípravy projektových manuálů. Jana dále spolupracovala na projektu EESI 2020, který propaguje používání projektů EPC ve velkých městech a metropolitních oblastech napříč Evropou. Zapojovala se navíc i do dalších podniků souvisejících s energetickou účinností, včetně například programu CombinES (Program Střední Evropa) a projektu Change Best, v rámci kterého připravila analýzu vývoje trhu energetických služeb v rámci EU.

  Jana má v rámci projektu QualitEE na starosti průzkum trhu.