ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Έχουν αναπτυχθεί εκπαιδευτικές ενότητες σχετικές με τις ενεργειακές υπηρεσίες και την αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής τους ποιότητας. Οι ενότητες κατάρτισης αναπτύχθηκαν για τους παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, τους πελάτες, τους διαμεσολαβητές, τους οργανισμούς πιστοποίησης και τα ιδρύματα χρηματοδότησης.