ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ – ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η παρούσα έρευνα αγοράς περιγράφει την αγορά ενεργειακών υπηρεσιών στην Eυρώπη και την Ελλάδα. Επικεντρώνεται σε δύο κοινές μορφές ενεργειακών υπηρεσιών, τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και τις Συμβάσεις Παροχής Ενέργειας (ΣΠΥ).

Βασίζεται κατά κύριο λόγο σε μια εκτεταμένη έρευνα των παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών  και σε συνεντεύξεις με πελάτες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον χώρο. Παράλληλα, περιλαμβάνει σχετική βιβλιογραφία και στοιχεία της αγοράς από τους συντάκτες. Συγκρίνει τα αποτελέσματα σε 15 ευρωπαϊκές χώρες που καταγράφηκαν το 2017 με προηγούμενες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το 2013 και το 2015. Τα αποτελέσματα των ερευνών μπορούν επίσης να διερευνηθούν μέσω του διαδραστικού μας διαδικτυακού εργαλείου.
Η έρευνα είναι μια από τις πιο εμπεριστατωμένες κμελέτες της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών έως σήμερα και καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

  • Εισαγωγή στις ενεργειακές υπηρεσίες και στους τύπους συμβάσεων
  • Επισκόπηση του θεσμικού, νομικού και κανονιστικού πλαισίου
  • Υφιστάμενη κατάσταση και τάσεις στην αγορά της Ελλάδας, το μέγεθος και την πορεία ανάπτυξης, τα τυπικά χαρακτηριστικά των έργων, τους τύπους συμβάσεων, τους παράγοντες της αγοράς και τις πηγές  χρηματοδότησης των έργων
  • Βασικά στοιχεία ποιότητας και τομείς βελτίωσης
  • Εμπόδια στην αγορά και συστάσεις για τη στήριξη της ανάπτυξης
  • Υφιστάμενο πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας των ενεργειακών υπηρεσιών