ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ο παρόν ιστότοπος έχει δημοσιευθεί από τους οργανισμούς εταίρους που αποτελούν την ομάδα εταίρων του έργου QualitEE.

Συντονιστής του έργου QualitEE:

Daniela Bachner

e7 Energie Markt Analyse GmbH

Walcherstraße 11/43, 1020 Vienna

Austria

www.e-sieben.at


Για να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή του ιστότοπου:

info@qualitee.eu