Οικονομικα Κριτηρια Ποιοτητας Ενεργειακων Υπηρεσιων

Οι δημοσιονομικές κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στην καθιέρωση μιας κοινής αντίληψης για την αξιολόγηση της δυνατότητας χρηματοδότησης των έργων παροχής υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης. Στόχος τους είναι η χρήση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών και πελατών. Επιπλέον, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν τις ελάχιστες χρηματοοικονομικές πληροφορίες που απαιτούνται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την αξιολόγηση των υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης.

Οι δημοσιονομικές κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να ερμηνεύονται στο πλαίσιο του σχεδίου κατευθυντήριων γραμμών για τα ευρωπαϊκά τεχνικά κριτήρια ποιότητας. Ενώ τα τεχνικά κριτήρια ποιότητας απευθύνονται κυρίως σε δυνητικούς πελάτες υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης που τους επιτρέπουν να εντοπίζουν τα φτωχά έργα από έργα καλής ποιότητας, οι χρηματοδοτικές κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στοχεύουν να τους υποστηρίξουν για την αξιολόγηση της δυνατότητας χρηματοδότησης των έργων ΕΣΑ μέσω ενός δέσμη κριτηρίων χρηματοοικονομικής ποιότητας.

Η έκδοση που είναι διαθέσιμη για λήψη εδώ αντιπροσωπεύει σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που υπόκεινται σε εκτενή διαδικασία ανατροφοδότησης μέχρι το τέλος του έτους 2018.

 

Ακολούθως είναι διαθέσιμες οι τελικές δημοσιονομικές κατευθυντήριες γραμμές στην αγγλική γλώσσα.