Τεχνικα Κριτηρια Ποιοτητας Ενεργειακων Υπηρεσιων

Οι κατευθυντήριες γραμμές των ευρωπαϊκών τεχνικών κριτηρίων ποιότητας αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της επείγουσας ανάγκης της αγοράς για τυποποίηση των υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης. Στόχος είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί πελάτες, πάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προσωπικό προμηθειών και φορείς χάραξης πολιτικής. Τα κριτήρια έχουν αναπτυχθεί για να αποτελέσουν τη βάση των συστημάτων διασφάλισης για υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης.

Η έκδοση που είναι διαθέσιμη για λήψη εδώ αντιπροσωπεύει σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που υπόκεινται σε εκτενή διαδικασία ανατροφοδότησης μέχρι το τέλος του έτους 2018.

 

Από το προσχέδιο που δημοσιεύθηκε το 2018, οι κατευθυντήριες γραμμές βελτιώθηκαν μέσω μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας ανατροφοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των ημερίδων στις Βρυξέλλες, τη Βιέννη, τη Ρίγα, τη Μαδρίτη και το Βουκουρέστι, καθώς και τις δοκιμές στα 28 πιλοτικά έργα.

Η διαδικασία ανατροφοδότησης αποκάλυψε ότι – παρόλο που υπάρχει μεγάλη ομοιογένεια σε όλη την Ευρώπη  – υπάρχουν τοπικές ιδιαιτερότητες των εθνικών αγορών ενεργειακών υπηρεσιών. Επομένως, έχουν γίνει προσαρμογές στις χώρες εταίρους του έργου QualitEE: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Γερμανία, Ελλάδα, Λετονία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες των χωρών (δείτε στην πάνω δεξιά γωνία του ιστοτόπου).

Ακολούθως είναι διαθέσιμες οι τελικές κατευθυντήριες γραμμές των ευρωπαϊκών τεχνικών κριτηρίων ποιότητας στην αγγλική γλώσσα.