ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο QualitEE, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ, στοχεύει στην αύξηση των επενδύσεων στις ενεργειακές υπηρεσίες στον κτιριακό τομέα της ΕΕ και στη βελτίωση της εμπιστοσύνης προς τους παρόχους αυτών των υπηρεσιών. Για να επιτευχθεί αυτό,  αναπτύχθηκαν κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας και επιχειρηματικά μοντέλα για συστήματα διασφάλισης της ποιότητας.

Η σύμπραξη του έργου QualitEE περιλαμβάνει 12 οργανισμούς εταίρους σε 18 ευρωπαϊκές χώρες, ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης CEN/CENELEC, καθώς και 59 υποστηρικτές από μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κρατικούς φορείς, εμπορικές ενώσεις και φορείς πιστοποίησης.


H Πρόκληση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε  έναν δεσμευτικό στόχο ενεργειακής απόδοσης της τάξεως του 32.5% μέχρι το 2030, αλλά διαπίστωσε ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν επαρκείς επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης από τους χρήστες ενέργειας και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Οι ενεργειακές υπηρεσίες  αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων σε δημόσια, εμπορικά και μεγάλα κτίρια κατοικιών.

Οι συγκεκριμένες προκλήσεις για τις ενεργειακές υπηρεσίες  έχουν εντοπιστεί από πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων Ενεργειακής Απόδοσης και του έργου Transparense, και είναι οι εξής:

 • Έλλειψη εμπιστοσύνης από πελάτες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε υπηρεσίες και πάροχους ενεργειακών υπηρεσιών
 • Έλλειψη δεξιοτήτων και εργαλείων αξιολόγησης που θα μπορούσαν να προσδιορίσουν κατά πόσον οι ενεργειακές υπηρεσίες είναι «καλής» ή «κακής» ποιότητας
 • Οι μεμονωμένες ενεργειακές υπηρεσίες είναι συνήθως μικρού προϋπολογισμού και δεν είναι εφικτή η οικονομικά αποδοτική χρηματοδότησή τους
 • Η ετερογένεια / έλλειψη τυποποίησης των ενεργειακών υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης καθιστά…
  • Δύσκολη τη σύγκριση και αξιολόγηση της ποιότητας από τους επενδυτές
  • Δύσκολη τη συγκέντρωση των έργων ώστε να αυξηθεί το απαιτούμενο καεφάλαιο ώστε να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση σε οικονομικά αποδοτική χρηματοδότηση
 • Οι ενεργειακές υπηρεσίες  είναι πολύπλοκες και προκαλούν…
  • Δυσκολίες στην αξιολόγηση των τεχνικών κινδύνων, οι οποίες δημιουργούν ενδοιασμούς στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων
  • Υψηλό προπαρασκευαστικό κόστος που βλάπτει το επενδυτικό κλίμα
  • Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λαμβάνουν υπερβολικά πολλές άσχετες πληροφορίες

Η Λύση

Το QualitEE στηρίζεται στο έργο Transparense, το οποίο καθιέρωσε τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) το 2014. Ο κώδικας, ο οποίος υπογράφηκε από περισσότερους από 200 πάροχους και διευκολυντές ΣΕΑ, καθορίζει τις βασικές αξίες και αρχές που θεωρούνται θεμελιώδεις για έργα ΣΕΑ και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την ενίσχυση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης όσον αφορά τέτοιου είδους υπηρεσίες.

Εντούτοις, ο κώδικας δεν παρέχει τα κριτήρια αξιολόγησης ή τις διαδικασίες επαλήθευσης που απαιτούνται για την επιβολή της ποιότητας ΣΕΑ. Το έργο QualitEE σκοπεύει να το αντιμετωπίσει αυτό, ενώ διευρύνει το πεδίο εφαρμογής για να περιλάβει ένα ευρύτερο φάσμα ενεργειακών υπηρεσιών.

Κύριοι στόχοι:

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το έργο: