ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΡΓΟΥ QUALITEE

Η σύμπραξη του έργου QualitEE συντονίζεται από την E7 Energie Markt Analyse GmbH (Αυστρία) και περιλαμβάνει:

 

 

 • Εταίροι του Έργου QualitEE

  Εταίροι του Έργου QualitEE

  Οι εταίροι εκπλήρωσαν τους στόχους του έργου στις χώρες όπου έχουν την έδρα τους. Επιπλέον, ορισμένοι εταίροι προέβησαν σε δράσεις «ανάπτυξης ικανοτήτων» σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μέσω της διοργάνωσης ημερίδων. Στόχος τους ήταν η μεταφορά της γνώσης που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του έργου QualitEE για την έναρξη διαβουλεύσεων σχετικά με τα εθνικά συστήματα διασφάλισης στις ενεργειακές υπηρεσίες στις χώρες αυτές.

  Επισκεφθείτε τη σελίδα των εταίρων

 • Επικεφαλής Έργου QualitEE στους Οργανισμούς Εταίρων

  Επικεφαλής Έργου QualitEE στους Οργανισμούς Εταίρων

  Κάθε οργανισμός εταίρος του έργου έχει έναν επικεφαλής εμπειρογνώμονα στο δυναμικό του για το έργο QualitEE.

  Επισκεφτείτε τη σελίδα των ομάδων έργου των εταίρων μας για να διαβάσετε τις βιογραφίες των βασικών συμβούλων που εργάζονται στο έργο εντός των οργανισμών εταίρων.

  Επισκεφθείτε τις ομάδες έργου των εταίρων

 • Ευρωπαϊκό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο

  Ευρωπαϊκό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο

  Η σύμπραξη του έργου QualitEE έχει ορίσει ένα Ευρωπαϊκό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο που παρέχει εμπειρία και συμβουλές, καθώς και υποστήριξη στην προώθηση του έργου μέσω των καθιερωμένων δικτύων.

  Τα μέλη περιλαμβάνουν εμπειρογνώμονες τυποποίησης από τον CEN/CENELEC (Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης), οικονομικούς εμπειρογνώμονες από την IFC (Όμιλος Παγκόσμιας Τράπεζας), εμπειρογνώμονες ενεργειακών υπηρεσιών από την EFIEES, την eu.ESCO και την Econoler υπό την προεδρία του Jan Bleyl, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας 16 IEA-DSM που ασχολείται με τις Καινοτόμες Ενεργειακές Υπηρεσίες.

  Επισκεφθείτε τη σελίδα του γνωμοδοτικού συμβουλίου

 • Εθνικές συντονιστικές ομάδες δράσης

  Εθνικές συντονιστικές ομάδες δράσης

  Κάθε εταίρος του έργου δημιουργεί μια Εθνική Συντονιστική Ομάδα Δράσης στη χώρα του, για να συμπεριλάβει μέλη που εκπροσωπούν καθεμία από τις βασικές ομάδες ενδιαφερομένων.

  Επισκεφθείτε τη σελίδα των εθνικών ομάδων προώθησης