Projektu vadības kvalitātes kritēriji un ESKO iepirkuma rokasgrāmata

Projektu vadības kvalitātes kritēriji un ESKO iepirkuma rokasgrāmata

22/01/2020

ES programmas “Apvārsnis 2020” atbalstītā projekta “QualitEE – kvalitātes sertifikācijas sistēmas energoefektivitātes pakalpojumiem” ietvaros ir izstrādāta ESKO iepirkumu rokasgrāmata. Šī rokasgrāmata ir izstrādāta ar mērķi veicināt energoefektivitātes pakalpojumu kvalitātes kritēriju piemērošanu energoefektivitātes projektam iepirkuma posmā.

Patlaban ES publiskā iepirkuma tiesību akti ļauj piedāvājumu izvērtēšanā izvēlēties vienu no divām pieejām: zemāko cenu (zemākas ieguldījumu izmaksas) vai saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu (projekta dzīves cikla izmaksu princips). Tomēr lielākajā daļā iepirkumu vēl ar vien tiek vērtēta pēc zemākās cenas principa, kas bieži vien nav klientu interesēs.

Rokasgrāmata ir izstrādāta energoefektivitātes pakalpojuma iepirkuma sagatavošanai, izmantošanai publiskā un privātā sektorā, energoefektivitātes projektu vadītājiem/koordinatoriem kā arī energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējiem. ESKO iepirkumu rokasgrāmata sevī ietver izstrādātus ieteikumus par kvalitātes kritēriju piemērošanu energoefektivitātes līgumu un energoapgādes līgumu iepirkumos.

Papildus, rokasgrāmatā ir sniegts pārskats par Beļģijā, Čehijā, Francijā, Slovēnijā, Slovākijā, Apvienotajā karalistē un Grieķijā izmantotajām energoefektivitātes pakalpojumu iepirkuma procedūrām un to atlases kritērijiem, atspoguļojot pašreizējo pieeju dažādību.

Piemēram, Beļģijā un Čehijā energoefektivitātes pakalpojumu iepirkums tiek realizēts sarunu procedūras veidā. Beļģijā aktīvi darbojas dažādi energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC) projektu vadītāji vai viena kontaktpunkta aģentūras, kas klientiem palīdz sagatavot ESKO iepirkumus, tomēr tie ne vienmēr īsteno vienotu pieeju. Rokasgrāmatā sīkāk ir aprakstīta divu Beļģijas aktīvāko tirgus dalībnieku (VEB un RenoWatt) īstenotā pieeja, kuri turklāt īsteno konkursa procedūru ar sarunām.

Čehijas gadījumā, neskatoties uz to, ka atbildība par iepirkuma procesu un uzvarējušā pakalpojumu sniedzēja izraudzīšanu ir pilnībā jāuzņemas klientam, gandrīz visos Čehijas energoefektivitātes pakalpojuma līgumu konkursos projekta koordinators palīdz klientam īstenot nepieciešamos pasākumus.  Koordinators garantē vispusīgas zināšanas tehniskajos, ekonomikas, finanšu un juridiskajos jautājumos. Projekta koordinators veic energoefektivitātes pakalpojuma līgumu sākotnējo analīzi, lai ieteiktu EPC piemērotus objektus (ēkas utt.), savukārt klients apstiprina objektu galīgo atlasi energoefektivitātes pasākumu īstenošanai un nosaka prasību vēlamajam komforta līmenim.

Rokasgrāmatā tiek aprakstīti arī citi energoefektivitātes pakalpojumu iepirkuma procedūru veidi. Francijā un Slovēnijā izmantotā procedūra energoefektivitātes pakalpojuma līgumu un energoapgādes līgumu (ESC) iepirkumiem ir konkursa dialogs. Attiecībā uz EPC projektiem aptuveni 60% gadījumu Francijā piemēro konkursa dialogu. Šai procedūrai ir trīs posmi – pieteikumu atlase, dialogs un kandidātu galīgo piedāvājumu iesniegšana. Dialoga mērķis ir izmantot iepriekš izstrādātu funkcionālu programmu vai daļēji definētu projektu, lai identificētu un noteiktu labākos risinājumus līgumslēdzējas iestādes vajadzību apmierināšanai. Dialogs sevī ietver dažādo kandidātu tikšanos ar līgumslēdzējas iestādes pārstāvjiem, ievērojot vienādus nosacījumus.

Atklātā konkursa energoefektivitātes pakalpojumu iepirkuma procedūru izmanto tādas valstis kā Apvienotā Karaliste, Grieķija un Slovākija. Apvienotās Karalistes gadījumā atklāto konkursu izmanto energoefektivitātes pakalpojuma līgumu iepirkumos, bet Grieķijas un Slovākijas gadījumos iepērkot arī energoapgādes līgumu un citus energoefektivitātes pakalpojumos. Vairāk par energoefektivitātes pakalpojumu iepirkuma procedūru veidiem un to, kā tie tiek pielietoti, var lasīt ESKO iepirkuma rokasgrāmatas 7.nodaļā.

Šobrīd Latvijā energoefektivitātes pakalpojumu līgums tiek izmantots tikai privātā sektorā, galvenokārt, daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas un apgaismojuma energoefektivitātes projektos. Attiecībā uz valsts un pašvaldību sektoru Latvijā, tad pagaidām energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējiem un klientiem nav piemēru šādu projektu realizācijai – trūkst ESKO līguma paraugu un iepirkuma dokumentācijas piemēru. Šī ESKO iepirkumu rokasgrāmata kalpos kā paraugs un palīgs veiksmīgam ESKO iepirkuma procesam.