Poročilo o slovenskem trgu in kakovosti storitev energetske učinkovitosti

Poročilo prikazuje trg storitev energetske učinkovitosti v Sloveniji. Strukturiran pregled stanja omogoča sprejemanje kvalitetnejših odločitev. Predstavljene so ovire in dejavniki uspeha v tovrstnih projektih, dejavniki vpliva na kakovost in s tem povezani pravni, politični in institucionalni okvir.

Informacije so bile zbrane z raziskavo trga s pomočjo spletnega vprašalnika in osebnimi razgovori. Opravljen je bil pregled obstoječih lokalnih in nacionalnih publikacij in dokumentov. Zbrane informacije so bile razčlenjene, ovrednotene in pregledno strukturirane, v poročilu so predstavljene ključne ugotovitve in zaključki, medtem ko so podrobnejši rezultati raziskave trga dostopni v spletni podatkovni bazi.

Poročilo o evropskem trgu in kakovosti storitev energetske učinkovitosti (v angl. jeziku)

Preberi POROČILO