O projektu

Namen projekta QualitEE, ki je financiran v okviru EU programa Horizon 2020, je povečati investicije v storitve energetske učinkovitosti v stavbah v Evropi in povečati zaupanje v ponudnike teh storitev. To bo doseženo z razvojem meril za ocenjevanje kakovosti storitev energetske učinkovitosti in izvajanjem shem zagotavljanja kakovosti.

Konzorcij QualitEE sestavlja 12 partnerskih organizacij, ki zagotavljajo izvedbo projekta v 18-tih evropskih državah, strokovni svetovalni odbor, vključno z evropskima odboroma za standardizacijo CEN / CENELEC in 59 podpornikov iz vrst glavnih finančnih institucij, državnih organov, trgovinskih združenj in certifikacijskih organov.


Izzivi

Cilj Evropske unije je doseči vsaj 32,5 % izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2030. Trenutni obseg investicij na tem področju s strani porabnikov energije in finančnih inštitucij pa je premajhen, da bi bil ta cilj lahko dosežen.

Ocenjujemo, da imajo storitve energetske učinkovitosti ključno vlogo pri doseganju tega cilja pri celoviti energetski prenovi javnih, poslovnih in večstanovanjskih stavb.

V okviru različnih evropskih iniciativ in projektov, kot sta Skupina finančnih institucij za energetsko učinkovitost (Energy Efficiency Financial Institutions Group) in EU projekt Transparense, so bili ugotovljeni naslednji izzivi na področju storitev energetske učinkovitosti:

 • pomanjkanje zaupanja naročnikov in finančnih institucij v storitve energetske učinkovitosti in ponudnike teh storitev,
 • pomanjkanje znanj in orodij, ki bi omogočila razlikovanje med kakovostnimi in nekakovostnimi storitvami energetske učinkovitosti,
 • projekti energetske učinkovitosti so premajhni, da bi bili deležni stroškovno učinkovitega financiranja,
 • heterogenost in pomanjkanje standardizacije storitev energetske učinkovitosti povzročajo:
  • težave naročnikom storitev pri primerjavi ponujenih storitev in oceni njihove kakovosti,
  • težave finančnim institucijam pri združevanju manjših projektov, s čimer bi lahko zagotovili ugodnejše financiranje,
 • kompleksnost storitev energetske učinkovitosti povzroča:
  • težave pri oceni tehničnega tveganja, ki pripeljejo do obotavljanja pri odločanju o investiciji,
  • visoke stroške skrbnega pregleda, ki zmanjšujejo donosnost investicije,
  • težave finančnim institucijam, saj prejmejo preveč nebistvenih informacij.

Rešitve

QualitEE gradi na dosežkih in ugotovitvah projekta Transparense, ki je leta 2014 vzpostavil Evropski kodeks ravnanja za energetsko pogodbeništvo (European Code of Conduct for Energy Performance Contracting), ki ga je podpisalo več kot 200 ponudnikov in pospeševalcev energetskega pogodbeništva. Kodeks opredeljuje temeljne vrednote in načela, ki so podlaga za projekte energetskega pogodbeništva in predstavlja pomemben prvi korak k povečanju preglednosti in zaupanja v te storitve.

Kodeks pa ne določa meril za ocenjevanje ali postopkov preverjanja, ki so potrebni za uveljavljanje kakovosti energetskega pogodbeništva. Te vidike obravnava projekt QualitEE, ki hkrati širi nabor storitev energetske učinkovitosti.

Ključni cilji projekta:

 • Priprava meril za ocenjevanje kakovosti storitev energetske učinkovitosti in postopkov za oceno kakovosti. Merila bodo usklajena na evropskem nivoju ter ustrezno prilagojena na nacionalnem nivoju – oglejte si Osnutek evropskih meril kakovosti za storitve energetske učinkovitosti.
 • Uvedba nacionalnih shem in trajnostnih poslovnih modelov za zagotavljanje kakovosti s pomočjo dejavnih promotorjev, kar bo zagotovilo njihovo uporabo na trgu tudi po koncu projekta l. 2020.

Za doseganje teh ciljev bomo v okviru projekta izvedli naslednje aktivnosti:

 • ključni deležniki storitev energetske učinkovitosti bodo vključeni v delo diskusijskih platform in izobraževalne seminarje ter izčrpne tržne analize,
 • merila kakovosti storitev energetske učinkovitosti in procesi zagotavljanja kakovosti bodo preizkušeni v pilotnih projektih,
 • potekala bodo izobraževanja za dvig nivoja znanja in veščin pri vrednotenju in zagotavljanju kakovosti,
 • objavljene bodo smernice o minimalnem obsegu potrebnih finančnih informacij, ki omogočajo hitro odločanje o investiciji,
 • objavljene bodo smernice za naročilo storitev energetske učinkovitosti, ki bodo zagotovile uporabo meril kakovosti od samega začetka izvedbe storitve oziroma investicije.

Bi radi izvedeli več o projektu QualitEE?

 

Novice in udeležba v projektu

Za najnovejše informacije o projektu QualitEE in o tem, kako se vključiti v projekt:

Naročite se