Celoeurópsky prehľad o trhu a kvalite energetických služieb

Celoeurópsky prehľad o trhu a kvalite energetických služieb

20/11/2018

Projekt QualitEE vydal novú správu s názvom “European energy efficiency services markets and quality” (v AJ). Táto správa je v súčasnosti jednou z najpodrobnejších štúdií a bola pripravená, aby poskytla prehľad o trhu s energetickými službami, informovala o vývoji kvalitatívnych kritérií a implementácii schém na hodnotenie kvality energetických služieb.

Správa sa zaoberá najmä dvoma typmi energetických služieb a to sú tzv. energy performance contracting (EPC) a energy supply contracting (ESC). Analyzuje primárne výsledky prieskumu trhu, do ktorého sa zapojilo 188 poskytovateľov a poradcov energetických služieb a ktorý pozostával aj z 79. osobných rozhovorov s finančnými inštitúciami a klientami. Správa tiež sumarizuje kľúčové informácie z detailných trhových správ vypracovaných QualitEE partnermi v 15. európskych krajinách: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká Republika, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Lotyšsko, Holandsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Veľká Británia. Všetky tieto krajiny sú na inej úrovni, čo sa týka rozvinutosti ich EPC a ESC trhov, ale napriek tomu existuje zopár spoločných čŕt:

  • Vývoj na EPC trhu v 15tich Európskych krajinách bol identifikovaný ako pozitívny v roku 2017: Viac ako polovica respondentov (53%) indikovala nárast národných  EPC trhov za posledných 12 mesiacov. Tieto výsledky sú značne podobné ako výsledky prieskumu projektu Transparense v roku 2015, kedy 57% respondentov vykazovala nárast.
  • Verejný sektor je hlavným hráčom na EPC trhoch a väčšina poskytovateľov a poradcov EPC (64%) označila za ich najčastejších klientov samosprávy.
  • Najčastejšia dĺžka EPC zmluvy je 5-10 rokov ako uviedlo 55% respondentov.
  • Najvýznamnejšie bariéry EPC podľa prieskumu predstavujú: komplexnosť konceptu EPC / nedostatok informácií indikované 58% respondentov, nasledované nedostatkom dôvery v odvetvie ESCO indikované 53% respondentov.
  • ’Garancia energetických úspor’ bolo identifikované 59% respondentov ako najvýznamnejší stimul pre EPC.
  • Predbežná technicko-ekonomická analýza / energetický audit bol identifikovaný ako významný determinant kvality EPC projektov a respondenti uviedli, že je potrebné zvýšenie kvality v tejto oblasti ako aj v ostatných častiach prípravy projektu a jeho implementácie.

Schémy na posudzovanie kvality majú zvýšiť dôveru klientov

Správa tiež poskytuje prehľad o súčasnom stave zabezpečovania kvality energetických služieb v 15 európskych krajinách. Prieskum tiež zisťoval najnevyhnutnejšie atribúty systému posudzovania kvality, preferované trhovými aktérmi. Zatiaľ čo poskytovatelia a poradcovia energetických služieb a finančné inštitúcie jasne identifikovali, že vládne/verejné inštitúcie bz boli najrešpektovanejším orgánom na zastrešenie certifikácie kvality energetických služieb, preferencie klientov sa delia medzi verejné inštitúcia a asociáciu poskytovateľov ES. Väčšina EPC poskytovateľov a poradcov súhlasilo, že náklady na hodnotenie kvality by mali byť do výšky 1% hodnoty daného projektu.

Stiahnite si európsku správu tu.

Detailné správy pre 15 európskych krajín na stiahnutie tu.