Záverečná online konferencia 17. – 19. júna

Záverečná online konferencia 17. – 19. júna

16/05/2020

Názov konferencie: Developing the market for high quality Energy Efficiency Services, a flexible delivery model ideal for rapid transition to net zero.

Prehľad: Cieľom Európskej únie je do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutrálnosť – hospodárstvo s nulovými emisiami skleníkových plynov. Prechod na klimaticky neutrálnu spoločnosť je naliehavou výzvou a zároveň príležitosťou na vybudovanie lepšej budúcnosti pre všetkých, ale vyžaduje dramatické zmeny v našich budovách a miestnej energetickej infraštruktúre. Prináša nepretržitý vývoj stratégií a technologického prostredia, na ktoré budú musieť vlastníci budov reagovať. Efektívne energetické služby môžu podporiť dosiahnutie tohto cieľa s pomocou firiem poskytujúcich energetické služby (ESCO), ktoré môžu ponúknuť odborné znalosti, skúsenosti s širokou škálou projektov a finančné riešenia. Táto séria online podujatí skúma potenciál trhu s energetickými službami a zdieľa výsledky projektu QualitEE, ktorý skúma a vyvíja schémy na zabezpečovanie kvality energetických služieb v celej Európe.

Konferencia bude v anglickom jazyku.

1. sekcia: Potenciál energetických služieb pre dosahovanie klimaticky neutrálnej spoločnosti
Dátum: 17. jún 2020
Čas: 10:00 – 11:00 (Central European Time)
Zistite, či môžu energetické služby zohrávať kľúčovú úlohu pri plnení cieľov EÚ v oblasti klimatickej neutrality. Dozviete sa o stave trhu s energetickými službami a o možnostiach jeho rastu z prieskumov v 15 európskych krajinách. Diskutujte s odborníkmi, ktorí majú  znalosti o jednotlivých národných trhoch.
Program & registrácia: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-potential-for-energy-efficiency-services-in-the-journey-to-net-zero-tickets-104130418886

2, sekcia: Aké nástroje potrebujeme na oživenie dopytu po energetických službách?
Dátum: 18. jún 2020

Čas: 10:00 – 11:00 (Central European Time)
Získajte informácie o usmerneniach vypracovaných na posudzovanie kvality projektov – z technickej stránky, finančnej stránky a pre verejné obstarávanie. Vypočujte si o projektoch, ktoré tieto nástroje testovali. Diskutujte s expertmi, ktorí úzko spolupracovali s týmito projektmi z 11 európskych krajín.
Program & registráciahttps://www.eventbrite.co.uk/e/which-tools-do-we-need-to-galvanise-demand-in-energy-efficiency-services-tickets-104133700702

3. sekcia: Ako zvyšovať dôveru v energetické služby?
Dátum: 19. jún 2020
Čas: 10:00 – 11:00 (Central European Time)
Aké sú výzvy a faktory úspechu pri zavádzaní schém pre zabezpečenie kvality energetických služieb? Diskutujte o možných politických opatreniach na zvýšenie ich využívania. Diskutujte s národnými expertmi o rôznych prístupoch v 11 európskych krajinách.
Program & registráciahttps://www.eventbrite.co.uk/e/how-can-we-build-trust-in-energy-efficiency-services-tickets-104134641516