Publikácie

V rámci projektu QualitEE prebehne rozsiahly výskum, ako aj konzultácie s kľúčovými expertmi a zainteresovanými stranami na trhu energetických služieb. Výsledky budú uverejnené s cieľom podporiť zavádzanie a rozvoj záruk kvality pre energetické služby.

Kritériá na posúdenie kvality

Hlavná publikácia QualitEE

Hlavná publikácia bude obsahovať súbor základných kritérií hodnotenia kvality pre energetické služby v rámci celej Európy, s prispôsobeniami pre jednotlivé krajiny. Kľúčové aspekty v rámci energetických služieb sa rozdelia do skupín/otázok, ktoré možno individuálne ohodnotiť z hľadiska kvality a ktoré sú označované ako “kritériá kvality”.

Každé kritérium kvality obsahuje…

KritériumDôkazOverenieKomentár
Ktorý aspekt energetických služieb sa posudzuje? Aké sú ideálne hodnoty/požiadavky tohto aspektu? Čo by mal hodnotiteľ použiť pri hodnotení kritéria?Ako by mal hodnotiteľ dospieť k záveru, že posudzované kritérium bolo dosiahnuté? Podporné komentáre pomáhajúce hodnotiteľovi pri formovaní záveru.

Iné publikácie

 • Správy z prieskumov trhu

  V rámci projektu uskutočníme rozsiahle prieskumy trhu a rozhovory so zúčastnenými stranami, ktorých výsledky budú slúžiť pri vývoji Usmernení pre hodnotenie kvality a súvisiacich obchodných modelov. Sú to najmä:

  • Celourópska správa o trhoch energetických služieb, financovaní a kvalite
  • Národné správy o trhoch energetických služieb, financovaní a kvalite
  • Súhrn z rozhovorov s finačnými inštitúciami a klientmi
  • Interaktívny webový nástroj, slúžiaci na porovnávanie výsledkov prieskumov trhu
  • Tabuľky výsledkov prieskumov vo formáte .xls/.csv
 • Usmernenia

  Hlavným výstupom z projektu QualitEE budú aj usmernenia a nástroje, ktoré budú pomáhať zúčastneným stranám pri hodnotení kvality energetických služieb.

  Výstup bude pozostávať z:

  • Európske usmernenia pre hodnotenie kvality
  • Špecifické národné dodatky k usmerneniam pre hodnotenie kvality
  • Finančné usmernenia na pomoc poskytovateľom energetických služieb a klientom
  • Príručka obstarávania, ktorá klientom pomôže s používaním kritérií hodnotenia kvality v obstarávaní energetických služieb.
 • Prípadové štúdie

  Konzorcium QualitEE otestuje uplatňovanie kritérií hodnotenia kvality na 24 pilotných projektoch. Zverejníme prípadové štúdie, v ktorých zdôrazníme výhody zabezpečenia kvality a získané skúsenosti.

 • Materiály zo školení

  Na web stránke projektu budú zverejnené aj materialy z viac, ako 30 školení v rámci celej Európy.
  Okruhy školení:

  • Modul 1: Základy o energetických službách, fázy projektu a procesy, financovanie, Európslu etický kódex pre EPC
  • Modul 2: Kritériá na posúdenie kvality, návody na financovanie a obstarávanie
  • Modul 3: Rámce na zaručenie kvality, procesy a poznatky získané z pilotných propjektov
  • Modul 4: Podrobný seminár na tému, ako pracovať s procesmi na zabezpečenie kvality, určený pre poskytovateľov záruk a certifikačné organizácie, ktoré chcú ponúknuť tieto služby ako súčasť národných schém
 • Obchodné modely

  Projekt QualitEE má v úmysle zaviezť používanie záruk kvality v najmenej 8 krajinách.

  Na podporu procesu zavádzania záruk kvality pre energetické služby v Európe sa navrhujú tieto publikácie:

  • Výskumná správa analyzujúca úspešné modely zabezpečenia kvality v iných odvetviach.
  • Prípadové štúdie najlepších príkladov z praxe pre každú krajinu zapojenú do projektu.

Prihláste sa na odber noviniek

Získajte najnovšie informácie o publikáciach QualitEE prihlásením na odber noviniek.

Odoberať novinky