Príručka pre verejné obstarávanie energetických služieb

Príručka pre verejné obstarávanie energetických služieb bola vytvorená s cieľom podporiť uplatňovanie kritérií kvality energetických služieb vo fáze obstarávania projektu. Snahou tohto dokumentu je lepšie informovať zúčastnené strany ako na strane dopytu pri verejných a súkromných obstarávateľoch a poradcoch pre GES, tak aj na strane ponuky od poskytovateľov energetických služieb. Táto príručka popisuje všeobecné pozadie aj podrobné rady ohľadom uplatňovania kritérií kvality obstarávania garantovaných energetických služieb (EPC) a energetického kontraktingu (ESC).

Poskytovatelia energetických služieb aj ich klienti čelia nejasným legislatívnym a administratívnym predpisom pre verejné organizácie. Zodpovedné osoby vo verejnom sektore sa často obávajú zložitosti procesu hodnotenia alebo tvrdenia, že je tento proces v rozpore s požiadavkami zákona o verejnom obstarávaní. Ak princíp najnižších investičných nákladov nahradíme procesmi výberových konaní založenými na kritériách kvality energetických služieb, zvýši sa kvalita projektov a zvýšia sa dosiahnuté úspory energie.

Táto príručka nadväzuje na Európske pravidlá technických kritérií kvality, ktoré vyvinul tím odborníkov pracujúci na projekte QualitEE (Leutgöb et al. 2019).