Slovenská správa o trhu a kvalite energetických služieb

Táto správa za využitia rôznych zdrojov opisuje trh energetických služieb (Energy Efficiecny Services – EES) a informuje o vytváraní kritérií kvality a schém posudzovania kvality. Správa sa sústredí na dve formy zmieňovaných služieb EES: Garantované energetické služby (EPC) a Zmluvná dodávka energie (ESC).

Správa je primárne založená na rozsiahlom prieskume vykonanom medzi poskytovateľmi a poradcami EES, na rozhovoroch s klientmi a finančnými inštitúciami, ktoré boli do EES zapojené, a tiež na relevantnej literatúre a znalosti trhu, ktorou disponujú autori. Správa porovnáva výsledky získané v roku 2017 v 15 európskych krajinách so zisteniami z predošlých prieskumov vykonaných v rokoch 2013 a 2015. Výsledky prieskumu sú k dispozícii pomocou tohto interaktívneho webového nástroja.

Táto správa je jednou z doteraz najdetailnejších štúdií na tému slovenského trhu energetických služieb a pokrýva nasledujúce témy:

  • Predstavenie konceptu energetických služieb a ich druhov
  • Prehľad relevantného politického, právneho a regulačného rámca
  • Súčasný stav a trendy na slovenskom trhu vrátane: jeho veľkosti a vývoja, typických charakteristík projektov, typov zmlúv, hráčov na trhu a financovania
  • Kľúčové prvky týkajúce sa kvality a zároveň potenciál pre ich zlepšenie
  • Prekážky trhu a odporúčania pre lepší rozvoj
  • Pozadie slovenského systému štandardizácie a certifikácie, súčasný stav posudzovania kvality energetických služieb

Európska správa je dostupná tu

Pan-európska správa o energetických službách - zistite ako to je s trhom energetických služieb v iných krajinách

Stiahnuť európsku správu