Projekt

Projekt je financovaný z programu EÚ Horizon 2020. Jeho cieľom je dosiahnutie navýšenia investícií do služieb na zvýšenie energetickej efektívnosti v sektore budov a zlepšenie dôvery v poskytovateľov týchto služieb. Na dosiahnutie tohto cieľa boli vytvorenépre každú krajinu kritériá na hodnotenie kvality projektov a schémy na zabezpečenie kvality energetických služieb.

Projektové konzorcium pozostáva z 12 partnerských organizácií z 18 krajín Európy, poradnej rady zloženej z expertov (aj z CEN/CENELEC, organizácie pre európske normy a štandardy) a 59 podporných organizácií z finančných inštitúcií, vládnych organizácií, obchodných združení a organizácií udeľujúcich certifikáciu.

Projekt QualitEE končí 30.júna 2020.


Výzva

 

Európska únia si nedávno stanovila záväzný cieľ v oblasti energetickej efektívnosti, a to konkrétne zníženie spotreby energie o 32,5% do roku 2030. Súčasne však skonštatovala, že investície do zvyšovania energetickej efektívnosti sú stále na dosiahnutie tohto záväzku nedostatočné.

Energetické služby by mali význame prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov vo verejných, obchodných a rezidenčných budovách.

 

Na identifikovanie špecifických výziev pre energetické služby boli použité iniciatívy zastrešované EÚ – ako napríklad projekt Transparense alebo Energy Efficiency Financial Institutions Group. Týmito výzvami sú najmä:

 • Nedostatok dôvery klientov a finančných inštitúcií v služby na zvýšenie energetickej efektívnosti a ich poskytovateľov
 • Nedostatok zručností a nástrojov na posudzovanie toho, či majú služby na zvýšenie energetickej efektívnosti „dobrú“ alebo „zlú“ kvalitu
 • Jednotlivé energetické služby sú príliš malé pre dostupné efektívne financovanie
 • Heterogénnosť/nedostatok štandardizácie energetických služieb ich robí… 
  • pre investorov náročnými na porovnanie a posúdenie kvality
  • pre finančné inštitúcie náročné zjednotiť ich do väčších celkov na získanie dostupného nákladovo efektívneho financovania
 • Energetické služby sú komplexné, čo spôsobuje…
  • náročnosť posudzovania technických rizík, čo vedie ku váhaniu pri investičných rozhodnutiach
  • vysoké náklady na posúdenie bonity klienta, čo komplikuje investíciu
  • že finančné inštitúcie dostávajú príliš veľa irelevantných informácií

Riešenie

 

QualitEE nadväzuje na projekt Transparense, ktorého výstupom bol v roku 2014 európsky Etický kódex pre Energy Perforamnce Contracting. Kódex podpísalo viac ako 200 poskytovateľov a poradcov EPC. Definuje základné hodnoty a princípy, ktoré sú považované za kľúčové pri realizovaní EPC projektov a predstavuje dôležitý krok na zvýšenie transparentnosti a dôveru v oblasti týchto služieb.

Avšak, Kódex neposkytuje posudzovacie kritériá alebo verifikačné postupy, ktoré sú nevyhnutné na vynútenie kvality EPC. Projekt QualitEE by sa chcel zamerať na tento problém a zároveň rozšíriť rozsah pôsobnosti a obsiahnuť aj iné služby na zvýšenie energetickej efektívnosti.

 

Základné ciele:

 • Zverejniť technické kritériá kvality a proces posudzovania – kľúčové kritériá, jednotné pre celú Európu ale s adaptáciami pre konkrétne krajiny
 • Implementovať schémy na zaručenie kvality a vytvoriť trvalo udržateľné obchodné prípady na zabezpečenie kvality s aktívnymi propagátormi na zabezpečenie dlhodobého zavádzania na trh aj po ukončení projektu v roku 2020

 

Na dosiahnutie týchto cieľov bude v rámci projektu prebiehať:

 • Zapojenie kľúčových hráčov na trhu do národných diskusných platforiem, organizovanie školiacich seminárov a uskutočňovanie rozsiahlych prieskumov trhu
 • Otestovanie kritérií kvality a posudzovacích procesov na pilotných projektoch
 • Dodať špecializované školiace semináre na zvýšenie vedomostí a zručností
 • Zverejniť pokyny s minimálnymi finančnými informáciami na urýchlenie investičných rozhodnutí
 • Publikovať príručku o obstarávaní, aby sa od začiatku zabezpečilo prijatie kritérií kvality v projektoch

Zisti viac o výstupoch QualitEE projektu

 

Viac informácií o výsledkoch projektu

Najnovšie informácie o projekte QualitEE a ako sa do projektu zapojiť, nájdete na:

PRIHLÁSTE SA NA ODBER Noviniek