Projektový tím

 • Daniela Bachner

  Daniela Bachner

  Expertka na energetickú efektívnosť budov – E7 – AT

  Daniela Bachner je koordinátorkou projektu QualitEE. Do e7 prišla v roku 2013 a je zapojená do viacerých európskych projektov, ako napr. MatrID, Re-Commissioning (oba pod IEE) alebo REEPD (EBRD). Jej práca je zameraná na energetickú efektívnosť v budovách, analýzy nákladov na životnosť v budovách a vývoj politík. Daniela má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti “Eco-Energy Engineering”.

 • Stefan Schulz-Sturm

  Stefan Schulz-Sturm

  Líder, Bruselská pobočka - ASEW – DE

  Stefan Schulze-Sturm začal pracovať v ASEW v roku 2012. Jeho súčasné aktivity zahŕňajú aj reprezentovanie 270 členov ASEW s prihliadnutím na politické otázky v sektore energetiky na európskej úrovni a rozvoj a implementácia projektov financovaných na národnej alebo európskej úrovni.

  V minulosti sa zapojil do viacerých projektov, financovaných EÚ v FP7, Erazme a IEE. Jeho práca sa zameriava na nové produkty v energetike a službách, a to na národnej a aj európskej úrovni, s cieľom pomôcť členom ASEW získať lepšie postavenie na energetickom trhu. Stefan má vysokoškolské vzdelanaie v odbore Ekonomika na Univerzite v Hamburgu a pracoval pre viaceré asociácie ako zástupca EÚ a poradca pre politiky v Bruseli.

 • Angel Nikolaev

  Angel Nikolaev

  Expert na energetické politiky a ekonomiku - BSERC – BG

  Angel Nikolaev má vysokoškolské vzdelanie v odboroch Ekonomika a obchod, Manažment životného prostredia a politík a Ekonomika a manažment v energetike. Od roku 2003 pracuje v BSERC/BSREC ako expert na energetickú efektívnosť, energetické služby politiky v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a ekonomiku. Bol zapojený do viacerých projektov financovaných EÚ, hlavne z programu IEE, FP6, FP7 a Horizon2020. V posledných rokoch spolupracoval na piatich projektoch financovaných IEE, ktoré sa zaoberali energetickými službami : CA-ESD, CAEED, ChangeBest, Transparense a EPC+, ako aj na projektoch venovaných financovaniu udržateľnej energetiky.

 • Jose Briano

  Jose Briano

  Partner - CREARA - ES

  Jose Ignacio je partner v Creara a má viac ako 17 ročné skúsenosti v oblasti konzultovania. Bol lídrom viacerých projektov zameraných na obnoviteľné zdroje, smart grid-y a energetickú efektívnosť. Jeho aktivity sú zamerané hlavne na konzultácie v oblasti regulácií, poradenstva a stratégií. Pred jeho pôsobením v spoločnosti Creara spolupracoval s L.E.K. Consulting v Londýne a Los Angeles, s Roland Berger Strategy Consultants v Madride a s Global Capital Markets division of Merrill Lynch v Londýne a New Yorku. Má vysokoškolské vzdelanie z Filozofie, Politiky a ekonómie a v oblasti obchodnej administrácie.

  Jose je lídrom projektu QualitEE pre oblasť inštitucionalizácie národných rámcov pre zabezpečenie kvality.

 • Aristotelis Botzios

  Aristotelis Botzios

  Senior inžinier - CRES – EL

  Aristotelis má viac ako 15 ročnú prax v rôznych oblastiach výskumu a vývoja zameraného na návrh, podporu a vykonávanie európskych programov (ALTENER, SAVE, IEE, rámcové programy, Interreg Med, Interreg, HORIZON 2020). Taktiež je expertom pre obchodné praktiky ESCO spoločností, ktoré získal pri viac ako 5 ročnej práci pre HELESCO.

 • Marcel Lauko

  Marcel Lauko

  Riaditeľ - ECB - SK

  Marcel začal pracovať pre ECB v roku 2006 ako investičný konzultant a podieľal sa na návrhu EPC konceptov pre verejné osvetlenie. V roku 2008 sa stal riaditeľom a v súčasnosti má 9 ročné skúsenosti v oblasti projektového manažmentu. V súčasnosti sa zaoberá manažmentom viacerých medzinárodných projektov (7. rámcový program EÚ a IEE), ktoré sú zamerané na financovanie obnoviteľných zdrojov energie e energetickú efektívnosť, Energy Performance Contracting a networking. Marcel je expertom v oblasti energetiky pre Úniu miest a obcí Slovenska a technický manažér pre CITENERGO, záujmové združenie miest a obcí Slovenska pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť. V auguste 2014 bol zvolený za predsedu správnej rady Asociácie poskytovateľov energetických služieb.

 • Nick Keegan

  Nick Keegan

  Senior konzultant - EEVS – UK

  Nick má vysokoškolské vzdelanie v odbore Fyzika z Imperial College London. Má 10 ročné skúsenosti z oblastí technického a komerčného rozvoja projektov na zvýšenie energetickej efektívnosti, ako aj konzultačných služieb pre manažment. Počas svojho pôsobenia v EEVS sa stal popredným expertom pre Meranie & a Verifikáciu, náplňou jeho práce boli nezávislé služby pre EPC projekty a profesionálne školenia. Nick bol vedúcim pracovníkom pre zapojenie EEVS do projektu Transarense (2015). Je certifikovaným expertom pre M&V a pôsobí aj ako podpredseda Energy Performance Contracting Group v UK Energy Services and Technology Association. V rámci tejto skupiny viedol organizovanie série konferencií, ktoré sú zamerané na ESCO spoločnosti, finančné inštitúcie a tvorcov politík, aby spolu diskutovali o vývoji energetických služieb v Spojenom Kráľovstve.

  Nick je v rámci QualitEE lídrom pre komunikáciu a propagáciu.

 • Valerie Plainemaison

  Valerie Plainemaison

  Generálna tajomníčka - EFIEES - EU

  Valérie má vysokoškolské vzdelanie v oblasti Verejného a súkromného práva, Politických vied a Európskeho práva. Ako generálna tajomníčka v EFIEES je zodpovedná za výkonné riadenie Federácie, koordináciu a sekretariát Riadiaceho výboru a predstavenstva Federácie a za reprezentáciu poskytovateľov energetických služieb, vrátane prevádzkovateľov systémov centrálneho vykurovania a kogenerácie. Zaoberá sa politickou a operačnou analýzou legislatívneho/regulačného vývoja EÚ v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie. Valérie je aktívnym členom Energy Efficiency Industrial Forum a Energy Efficiency Financial Institutions Group a bola súčasťou riadiaceho výboru Koalície pre úsporu energie od roku 2010 do roku 2016.
  Valérie je členkou Európskej poradnej rady QualitEE a vedie rokovania s partnermi projektu na európskej úrovni.

 • Agris Kamenders

  Agris Kamenders

  Riaditeľ – Ekodoma – LV

  Dr. Agris Kamenders je jedným z popredných energetických audítorov spoločnosti Ekodoma a je predovšetkým zapojený do programov energetického a environmentálneho auditu a monitorovania súkromných a verejných budov. Agris pracoval ako projektový inžinier a projektový manažér na rôznych projektoch zameraných na zvýšenie energetickej efektívnosti, vrátane rozsiahlych rekonštrukcií niekoľkých viacgeneračných budov a ich následného energetického manažmentu. Okrem toho, od roku 2011 do roku 2013, bol Agris projektovým manažérom územného plánovacieho regiónu v Rige, ktorý implementoval európsky projekt Build-up Skills. Agris prednáša na Technickej univerzite v Rige (Institute of Energy Systems and Environment) a je aktívnym členom Združenia energetických audítorov Lotyšska.
  Agris vedie aplikovanie projektu QualitEE na pilotných projektoch a vzdelávacie aktivity.

 • Geert Goorden

  Geert Goorden

  Konzultant - Factor4 - BE

  Geert má viac ako 20-ročné skúsenosti v oblasti riadenia prírodných zdrojov a trvalo udržateľného rozvoja a má vysokoškolské vzdelanie v strojárenskej oblasti. V posledných rokoch sa zameriava na trvalo udržateľné využívanie energie a hospodárnosť emisií. Geert sa podieľal na projekte ‘CityZen’ (Smart energy cities, 7. RP EÚ) a pomáhal mestu Eindhoven s výzvou na predkladanie návrhov do programu “Smart cities” v rámci EÚ Horizon2020. Geert mal na starosti rámcové dohody o medzinárodných kvótach na trhoch s emisiami a energiou, ktoré zahŕňali prevádzkový a finančný manažment auditov skleníkových plynov na celom svete.

 • Damir Staničić

  Damir Staničić

  Senior výskumník - JSI – SI

  Damir je odborníkom v oblasti obstarávania energie (EPC, ESC) a energetických služieb. Je hlavným autorom Európskeho etického kódexu pre EPC, ktorý bol vypracovaný počas projektu Transparense a je projektovým manažérom národných Akčných plánov na zvýšenie energetickej efektívnosti a národných Akčných plánov pre obnoviteľné zdroje energie. Damir dohliadal aj na projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a environmentálnych investícií (Global Environment Facility Biomass Programme, PHARE Environmental Credit Scheme, Energy Efficiency Demonstration Projects Scheme) a je autorom mnohých štúdií uskutočniteľnosti, energetických auditov a niekoľkých národných metodológií na výpočet úspor energie.

 • Jana Szomolányiová

  Jana Szomolányiová

  Senior konzultant - SEVEN – CZ

  Jana Szomolanyiová je vedúcim expertom v oblasti energetických služieb so zameraním na riadenie projektov a ich strategické/legislatívne aspekty. Od roku 2013 do roku 2015 bola hlavnou koordinátorkou projektu “Transparense”, do ktorého boli zapojení partneri z 20 európskych krajín. Počas projektu sa Jana intenzívne podieľala na príprave Európskeho etického kódexu pre EPC a na tvorbe príručiek na prípravu projektov EPC. Jana okrem toho spolupracovala na projekte EESI 2020, ktorého cieľom je podporiť používanie EPC vo veľkých mestách a metropolitných regiónoch v celej Európe. Jana sa zapájala do niekoľkých ďalších projektov energetickej efektívnosti, vrátane projektov CombinES (Central Europe Program) a Change Best, kde vypracovala analýzu vývoja trhu s energetickými službami v EÚ.
  Jana má v rámci projektu QualitEE na starosti výskumnú prácu v oblasti prieskumu trhu.