ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

 

Κάθε εταίρος του έργου συγκροτεί μια Εθνική Συντονιστική Ομάδα Δράσης στη χώρα του, προκειμένου να συμπεριλάβει μέλη που εκπροσωπούν κάθε μία από τις βασικές ομάδες ενδιαφερομένων. Αυτές οι Εθνικές Ομάδες Δράσεις στοχεύουν στην κινητοποίηση της απαραίτητης εθνικής συμμετοχής και ανάπτυξης των επιχειρήσεων για να διασφαλίσουν τη θεσμοθέτηση πλαισίου διασφάλισης ποιότητας για τις ενεργειακές υπηρεσίες πριν από το τέλος του έργου.

Τα μέλη των ομάδων αυτών θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή ενός ευρύτερου εθνικού ακροατηρίου, συμπεριλαμβανομένων: πελατών από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών, οργανισμών τυποποίησης, πιστοποίησης και φορέων χάραξης πολιτικών.

Θα λειτουργήσουν μέσω εθνικών πλατφορμών συζήτησης που θα αναθεωρήσουν και θα διαμορφώσουν:

  • Την ανάπτυξη ευρωπαϊκών τεχνικών κριτηρίων ποιότητας
  • Την ανάπτυξη πρόσθετων εθνικών κριτηρίων ποιότητας
  • Το πιο κατάλληλο επιχειρηματικό μοντέλο διασφάλισης της ποιότητας που πρέπει να εφαρμοστεί, τη στρατηγική υλοποίησης, το σκεπτικό της διαδικασίας, το μάρκετινγκ, τις εταιρικές σχέσεις, τη δομή διαχείρισης και τη διαχείριση κινδύνων

Ο κύριος στόχος των πλατφορμών συζήτησης είναι η επίτευξη δέσμευσης από τους τομείς της αγοράς και η δημιουργία ζήτησης για τη θεσμοθέτηση ενός πλαισίου διασφάλισης της ποιότητας των ενεργειακών υπηρεσιών.

 

Επιπλέον, οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτές τις πλατφόρμες συζήτησης θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή διδαγμάτων όσον αφορά την εφαρμογή των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στις χώρες των εταίρων του έργου.

Οι Εθνικές Ομάδες Δράσης αποτελούνται συνήθως από υποστηρικτές, ενώσεις παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών, φορείς πιστοποίησης, δημόσιες αρχές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών

Οι αρχικές ομάδες δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της φάσης κατάθεσης της πρότασης του έργου QualitEE, όπου ελήφθησαν Επιστολές Υποστήριξης από ενδιαφερόμενους φορείς σε κάθε χώρα, γεγονός που υπογραμμίζει τη δέσμευσή τους να αφιερώσουν χρόνο και τεχνογνωσία στις δραστηριότητες του έργου. Δύναται να προστεθούν μέλη στη ομάδα κατά τη διάρκεια του έργου, εφόσον το επιθυμούν και δεσμεύονται να αφιερώσουν των απαραίτητο χρόνο που απαιτρείται.

Η Ελληνική Συντονιστική Ομάδα Δράσης αποτελείται από τους κάτωθι:

 

 

 

 

 

 

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Για να ενημερώνεστε σχετικά με την εθνική ομάδα προώθησης, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΣ