Projekta kopsavilkums

Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” finansētā projekta QualitEE mērķis ir palielināt investīcijas energoefektivitātes pakalpojumos ēku sektorā Eiropas Savienībā un uzlabot uzticību pakalpojuma sniedzējiem. Lai sasniegtu šos mērķus, ir izstrādāti kvalitātes novērtēšanas kritēriji un veikts tirgus pētījums attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanas sistēmām.

QualitEE konsorcijā ir ietvertas 12 partnerorganizācijas no 18 Eiropas valstīm,  ekspertu konsultatīvā padome, iekļaujot ekspertus no Eiropas standartizācijas komitejām CEN/CENELEC, un 59 atbalstītāji no galvenajām finansētāju institūcijām, valdību iestādēm, tirdzniecības apvienībām un sertificēšanas iestādēm.

QualitEE projekta ietvaros tika izstrādātas un publicētas vadlīnijas ar kvalitātes vadības kritērijiem, kas paredzēti kvalitatīvu energoefektivitātes projektu īstenošanai. Vadlīnijas var apskatīt šeit.

Projekts noslēdzās 2020.gada jūnija beigās un projekta noslēguma atskaite ir pieejama publiski mūsu mājaslapas sadaļā “Publikācijas”.

Energoefektivitātes pakalpojumu veidi

Projekts QualitEE fokusējās uz sekojošajiem energoefektivitātes pakalpojumu veidiem:

Ieinteresētās puses

Projekts QualitEE ir iesaistījis Eiropas un nacionālās ieinteresētās puses kvalitātes vadības kritēriju izstrādē un energoefektivitātes pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešanā.

Organizācijas, tai skaitā energoefektivitātes pakalpojumu koordinātori un sniedzēji, privāto un publisko energoefektivitātes pakalpojumu saņēmēji, finansēšanas un valdības institūcijas, nacionālās asociācijas un sertificēšanas komitejas, gūs labumu no projektiem, kas uzlabos energoefektivitātes pakalpojumu standartus.

Uzziniet vairāk, kā projekta rezultāti ietekmē katru ieinteresēto pusi un kā Jūs varat gūt labumu no šiem rezultātiem.

 

Galvenie fakti

33%

ESKO tirgū ir vērojama neliela izaugsme

33% respondentu norādīja, ka pēdējo 12 mēnešu laikā ESKO tirgū ir vērojama izaugsme, visi to novērtējot par nelielu izaugsmi (+1% līdz +5%), toties pārējie 67% atzīmēja, ka tirgū būtisku izmaiņu nav bijušas. Šie rādītāji ir pozitīvāki, salīdzinot ar 2017. gadā veikto aptauju, kad 13% respondentu uzskatīja, ka Latvijas EEL tirgū bija novērojams būtisks kritums (-6% un zemāk).

83%

Finansējuma atbalsta atrašana ir sarežģīta

83% no Energoservisa kompāniju respondentiem novērtē finansējuma atbalsta atrašanu Energoefektivitātes līgumu projektiem kā sarežģītu, bet parēji 17% kā ļoti sarežģītu.

83%

Galvenais virzītājspēks - "Energotaupības garantija"

83% no Energoservisa kompāniju respondentiem atzīmēja “Energotaupības garantiju” kā galveno virzītājspēku, šis faktors nav mainījies kopš 2017. gada.

83%

Uzticības trūkums ESKO industrijai

83% respondentu atzīmēja, ka Latvijā viens no galvenajiem šķēršļiem ir “Uzticības trūkums ESKO industrijai”.

Avots: QualitEE tirgus pētījums

Projekta rezultāti

QualitEE projektā tika strādāts kopā ar ekspertiem, iesaistot ieinteresētās personas diskusiju platformās, un izstrādājot pilot projektus, ar mērķi uzlabot Eiropas energoefektivitātes pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas kritēriju pamatnostādnes, kā arī tika veikta to pielāgošana 11 Eiropas valstīm, tostarp Latvijai.

Šajās pamatnostādnēs ir definēti tehniskie, ekonomiskie, komunikatīvie un citi kritēriji, kas ļauj vispusīgi novērtēt energoefektivitātes pakalpojumu kvalitāti. Tie veido kvalitātes nodrošināšanas shēmu pamatu un ir nozīmīgs solis ceļā uz Eiropas standartizāciju.

Šos kritērijus papildina finanšu novērtēšanas kritēriju kopums, kas racionalizē ieguldītāju kvalitātes novērtējumu, un iepirkuma rokasgrāmata, kurā izklāstīts, kā piemērot kritērijus iepirkuma procedūrām, kā arī energoefektivitātes pakalpojumu iepirkumā parauga piemēri.

Lai pārbaudītu kvalitātes kritērijus un garantijas procedūras, QualitEE projektā ir iesaistīti 28 pilotprojekti 11 Eiropas valstīs, kas aptver dažādus energoefektivitātes pakalpojumus. Projekti kopumā veido 33 miljonu eiro ieguldījumus, gada primāros ietaupījumus 34 GWh apjomā un vairāk nekā 9000 tonnu ikgadēju CO2 emisiju ietaupījumus.

Nodrošinot iespaidīgu datu bāzi par Eiropā īstenoto projektu dažādību, kas spēj iedvesmot ieinteresētās personas saistībā ar pieejamajām iespējām.

Noklikšķiniet šeit, lai iepazītos ar pilotprojektu pārskatiem, kas aptver galvenos projektu faktus, tehniskos aspektus un atsauksmes par kvalitātes kritēriju piemērošanu.

Uzziniet vairāk par apmācību semināriem.

11 Eiropas valstīs QualitEE projekts kopā ar ieinteresētajām personām ir iesaistījies pētniecībā un izstrādē, lai radītu iespēju ieviest valsts kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, pamatojoties uz projekta ietvaros izstrādātajiem kvalitātes kritērijiem.

Katra valsts ir dokumentējusi procesu nacionālajos tirgus pētījumu ziņojumos, kas sniedz ieskatu dažādajās pieejās, kuras var tikt izmantotas, un atsevišķos gadījumos papildus sniedzot arī vadlīnijas darbības shēmu īstenošanai, kas spēj palielināt uzticēšanos, kvalitāti un energoefektivitātes pakalpojumu ieviešanu skaitu.

Noklikšķiniet šeit, lai iepazītos ar Latvijas tirgus pētījuma pārskatu.

MŪSU PARTNERI UN PADOMDEVĒJI

Jaunākās ziņas

  • Projektu vadības kvalitātes kritēriji un ESKO iepirkuma rokasgrāmata

    22/01/2020

    Projektu vadības kvalitātes kritēriji un ESKO iepirkuma rokasgrāmata

    Šobrīd Latvijā energoefektivitātes pakalpojumu līgums tiek izmantots tikai privātā sektorā, galvenokārt, daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas un apgaismojuma energoefektivitātes projektos. Attiecībā uz valsts un pašvaldību sektoru Latvijā, tad pagaidām energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējiem un klientiem nav piemēru šādu projektu realizācijai – trūkst ESKO…

Sazinieties ar mums

SIA "Ekodoma"
Noliktavas iela 3-3
Rīga
LV-1010
Latvija