Obecně o projektu

Projekt QualitEE, financovaný evropským programem Horizon 2020, je zaměřen na podporu investic do služeb zvyšujících energetickou efektivitu, a to zejména v budovách. Jeho dalším cílem je také zvýšení důvěry v poskytovatele těchto služeb. Cílů projektu bude dosaženo vytvořením kritérií pro hodnocení kvality zmiňovaných služeb a zavádění systémů zajištění kvality služeb na národní úrovni.

Konsorcium projektu QualitEE se skládá z 12 partnerských organizací, které pokrývají 18 evropských zemí, dále z expertního poradního výboru zahrnujícího tvůrce evropských standardů CEN/CENELEC a z 59 dalších podporovatelů jako jsou finanční instituce, vládní úřady, odbory a průmyslové svazy nebo instituce zabývající se certifikacemi.

 

Druhy služeb energetické účinnosti

Projekt QualitEE se zaměří na následující typy energetických služeb:

Účastníci

Do projektu QualitEE se zapojí evropští i národní aktéři, kteří budou vyvíjet kritéria pro hodnocení kvality a systémy zajištění kvality pro energetické služby.

Veřejné i soukromé organizace zabývající se energetickými službami, stejně jako poskytovatelé a zprostředkovatelé těchto služeb, finanční instituce, vládní orgány a různé státní orgány a instituce zabývající se certifikacemi a technickými normami budou participovat a zároveň využívat přínos, kterým bude zvýšení standardů v projektech energetických služeb.

Pro více informací o výsledcích projektů relevantních pro každého s účastníků klikněte zde. Pro informace o přínosech z účasti na projektu klikněte zde.

 

Základní údaje

43%

Projekty EPC mají obtíže s financováním

43% respondentů z oblasti ESCO při zahajování projektu EPC nebylo schopno získat od poskytovatelů komerčně životaschopné podmínky pro financování, včetně úrokových sazeb.

69%

Získání smysluplného financování je výzvou

69% respondentů z oblasti ESCO shledalo obstarání životaschopného financování pro projekty EPC jako obtížné, velmi obtížné nebo dokonce jako nemožné.

54%

Komplexnost je bariérou

54% respondentů z oblasti ESCO uvedlo komplexnost celého konceptu nebo nedostatek informací o něm jako hlavní překážku pro investice do EPC.

52%

Nedůvěra omezuje investice

52% respondentů označilo nedostatek důvěry v ESCO odvětví a služby za hlavní překážku pro investice do EPC.

Source: Transparense

Jak se zapojit

Základním cílem projektu QualitEE je ustanovit kritéria pro hodnocení kvality a tato kritéria poté implementovat do národních systémů zajištění kvality, které se po skončení projektu stanou autonomními nástroji.

K dosažení těchto cílu budou skrze národní diskusní platformy do projektu zapojeni relevantní aktéři, aby: dosáhli širšího konsensu ohledně lokálních (národních) potřeb pro systémy zajištění kvality, aktéři aktivní na trhu mohli zasáhnout do vývoje kritérií a systémů, a aby byla získána podpora a příslib od klíčových aktérů, že výsledné systémy přijmou.

K udržení aktuálního přehledu o vývoje projektu QualitEE se přihlaste pro odběr našeho evropského nebo národní newsletteru. Skrze tento newsletter budeme sdílet informace o možnostech zapojení se do národních diskusních platforem, stejně jako poslední novinky týkající se projektu, články i data o trhu služeb.

Naši projektoví partneři budou pořádat sérii půldenních či celodenních vzdělávacích seminářů zaměřující se na následující témata: základní informace o energetických službách, kritéria hodnocení kvality, zásady pro výběrová řízení a financování, rámce zajištění kvality, procesy a zkušenosti získané z pilotních projektů a detailní seminář o fungování a používání systémů zajištění kvality, určené pro poskytovatele certifikací a potvrzení kvality, kteří se v rámci národního systému chystají poskytovat právě služby související se zaručováním kvality.

Tyto volně dostupné semináře pořádané experty na oblast energetických služeb vám umožní dozvědět se vše potřebné o kritériích pro záruky kvality a o vyvíjených systémech, které jsou součástí projektu QualitEE.

Klikněte zde pro více informací o našich vzdělávacích seminářích.

The QualitEE consortium will test the application of quality criteria and assurance processes in 24 pilot projects. In 2018, case studies will be published on this website to highlight the benefits of the quality assurance process and lessons learnt.

Konsorcium QualitEE otestuje výsledná kritéria kvality a systémy směřující k zaručení kvality ve 24 pilotních projektech. V roce 2018 budou na této stránce publikovány případové studie, které shrnou přínosy systémů pro zaručení kvality a zároveň i všechny získané poznatky.

Nyní se nacházíme ve fázi přijímání návrhů na pilotní projekty. Následně budou na vybraných projektech otestována kritéria pro záruku kvality a všechny související procesy. Během těchto pilotních projektů budou participující poskytovatelé energetických služeb, stejně tak jako jejich klienti, instruování jak zapojit kritéria pro záruku kvality (vyvinutá během projektu QualiteEE) do smluv o poskytování energetických služeb. Zároveň bude aktérům poskytnuta nezávislá záruka kvality.

Projektoví partneři QualitEE budou během průběhu pilotních projektů poskytovat expertní podporu, a to od fáze výběrového řízení až po fázi měření a verifikaci výsledků.

Přihlaste svůj pilotní projekt.

Naši partněři & poradní panel

Novinky

Kontaktujte nás

SEVEn, The Energy Efficiency Center
Americká 17
120 00 Prague 2
Czech Republic

Odebírejte náš newsletter