Obecně o projektu

Projekt QualitEE, financovaný evropským programem Horizon 2020, je zaměřen na podporu investic do služeb zvyšujících energetickou efektivitu, a to zejména v budovách. Jeho dalším cílem je také zvýšení důvěry v poskytovatele těchto služeb. Cílů projektu bude dosaženo vytvořením kritérií pro hodnocení kvality zmiňovaných služeb a zavádění systémů zajištění kvality služeb na národní úrovni.

Konsorcium projektu QualitEE se skládá z 12 partnerských organizací, které pokrývají 18 evropských zemí, dále z expertního poradního výboru zahrnujícího tvůrce evropských standardů CEN/CENELEC a z 59 dalších podporovatelů jako jsou finanční instituce, vládní úřady, odbory a průmyslové svazy nebo instituce zabývající se certifikacemi.

 

Druhy služeb energetické účinnosti

Projekt QualitEE se zaměří na následující typy energetických služeb:

Účastníci

Do projektu QualitEE jsou zapojeni evropští i národní aktéři, kteří budou vyvíjet kritéria pro hodnocení kvality a systémy zajištění kvality pro energetické služby.

Veřejné i soukromé organizace zabývající se energetickými službami, stejně jako poskytovatelé a zprostředkovatelé těchto služeb, finanční instituce, vládní orgány a různé státní orgány a instituce zabývající se certifikacemi a technickými normami budou participovat a zároveň využívat přínos, kterým bude zvýšení standardů v projektech energetických služeb.

Pro více informací o výsledcích projektů relevantních pro každého s účastníků klikněte zde. Pro informace o přínosech z účasti na projektu klikněte zde.

 

Základní údaje

43%

Projekty EPC mají obtíže s financováním

43% respondentů z oblasti ESCO při zahajování projektu EPC nebylo schopno získat od poskytovatelů komerčně životaschopné podmínky pro financování, včetně úrokových sazeb.

69%

Získání smysluplného financování je výzvou

69% respondentů z oblasti ESCO shledalo obstarání životaschopného financování pro projekty EPC jako obtížné, velmi obtížné nebo dokonce jako nemožné.

54%

Komplexnost je bariérou

54% respondentů z oblasti ESCO uvedlo komplexnost celého konceptu nebo nedostatek informací o něm jako hlavní překážku pro investice do EPC.

52%

Nedůvěra omezuje investice

52% respondentů označilo nedostatek důvěry v ESCO odvětví a služby za hlavní překážku pro investice do EPC.

Source: Transparense

Jak se zapojit

Základním cílem projektu QualitEE je ustanovit kritéria pro hodnocení kvality a tato kritéria poté implementovat do národních systémů zajištění kvality, které se po skončení projektu stanou autonomními nástroji.

K dosažení těchto cílu jsou skrze národní diskusní platformy do projektu zapojeni relevantní aktéři, aby: dosáhli širšího konsensu ohledně lokálních (národních) potřeb pro systémy zajištění kvality, aktéři aktivní na trhu mohli zasáhnout do vývoje kritérií a systémů, a aby byla získána podpora a příslib od klíčových aktérů, že výsledné systémy přijmou.

K udržení aktuálního přehledu o vývoje projektu QualitEE se přihlaste pro odběr našeho evropského nebo národní newsletteru. Skrze tento newsletter budeme sdílet informace o možnostech zapojení se do národních diskusních platforem, stejně jako poslední novinky týkající se projektu, články i data o trhu služeb.

Naši projektoví partneři pořádají sérii půldenních či celodenních vzdělávacích seminářů zaměřující se na následující témata: základní informace o energetických službách, kritéria hodnocení kvality, zásady pro výběrová řízení a financování, rámce zajištění kvality, procesy a zkušenosti získané z pilotních projektů a detailní seminář o fungování a používání systémů zajištění kvality, určené pro poskytovatele certifikací a potvrzení kvality, kteří se v rámci národního systému chystají poskytovat právě služby související se zaručováním kvality.

Tyto volně dostupné semináře pořádané experty na oblast energetických služeb vám umožní dozvědět se vše potřebné o kritériích pro záruky kvality a o vyvíjených systémech, které jsou součástí projektu QualitEE.

Klikněte zde pro více informací o našich vzdělávacích seminářích.

Konsorcium QualitEE otestuje výsledná kritéria kvality a systémy směřující k zaručení kvality ve 24 pilotních projektech. Na této stránce budou publikovány případové studie, které shrnou přínosy systémů pro zaručení kvality a zároveň i všechny získané poznatky.

Nyní se nacházíme ve fázi přijímání návrhů na pilotní projekty. Následně budou na vybraných projektech otestována kritéria pro záruku kvality a všechny související procesy. Během těchto pilotních projektů budou participující poskytovatelé energetických služeb, stejně tak jako jejich klienti, instruování jak zapojit kritéria pro záruku kvality (vyvinutá během projektu QualiteEE) do smluv o poskytování energetických služeb. Zároveň bude aktérům poskytnuta nezávislá záruka kvality.

Projektoví partneři QualitEE budou během průběhu pilotních projektů poskytovat expertní podporu, a to od fáze výběrového řízení až po fázi měření a verifikaci výsledků.

Přihlaste svůj pilotní projekt.

Naši partněři & poradní panel

Novinky

Kontaktujte nás

SEVEn, The Energy Efficiency Center
Americká 17
120 00 Prague 2
Czech Republic

Odebírejte náš newsletter