Správa z testovania kritérií na končiacich projektoch

Táto správa vyhodnocuje retrospektívny prístup pre hodnotenie kritérií kvality (a k nim prislúchajúcich hodnotiacich kritérií) v kontexte reálnych podmienok. Aby bolo možné otestovať každé jedno kritérium, boli do analýzy vybrané projekty s ukončeným výberovým konaním a podpísanou zmluvou o energetickej efektívnosti medzi ESCO a klientom. Spätnú väzbu sme získavali pomocou dotazníkov zameraných na hodnotenie významu, špecifických detailov, možnosti poskytnutia dôkazu a časovej náročnosti posúdenia pre každé kritérium. Porovnanie výsledkov z 11 krajín nám umožnilo odhaliť rôzne postoje k vhodnosti a efektivite každého kritéria.

Výsledky tohto výskumu celkovo ukazujú, že použitie a použiteľnosť kritérií sa mení v závislosti od rôznych kontextov projektu. Kľúčové zistenia a návrhy na zlepšenie sú zhrnuté nižšie:

  • Garancia úspor a overovanie úspor energie (kritériá kvality 3 a 4) sú najdôležitejšie a najšpecifickejšie kategórie hodnotenia kvality.
  • Informovanosť a motivácia užívateľov (kritériá kvality 8) sú považované za menej dôležité a špecifické.
  • Je potrebná dodatočná pomoc klientovi vo forme podpory úlohy poradcu GES v procese prípravy projektu.
  • Je potrebné lepšie vyšpecifikovanie uplatňovania niektorých kritérií kvality. Napríklad pri projektoch malého rozsahu, ako napr. osvetlenie, klienti očakávajú odkazy na iné už existujúce normy.

Ak máte záujem zistiť viac o výsledkoch a analýze, prečítajte si celú správu nižšie (v AJ).