Stručne o projekte

Projekt je financovaný z programu EÚ Horizon 2020. Jeho cieľom je navýšenie investícií do energeticky efektívnych služieb v sektore budov a zlepšenie dôvery v poskytovateľov týchto služieb. Na dosiahnutie tohto cieľa boli vytvorené pre každú krajinu kritériá na hodnotenie kvality projektov a schémy na zabezpečenie kvality energetických služieb.

Projektové konzorcium pozostáva z 12 partnerských organizácií z 18 krajín Európy, poradnej rady zloženej z expertov (aj z CEN/CENELEC, organizácie pre európske normy a štandardy) a 59 podporných organizácií z finančných inštitúcií, vládnych organizácií, obchodných združení a organizácií udeľujúcich certifikáciu.

Projekt QualitEE skončil 30.júna 2020. Prečítajte si posledný newsletter projektu a pozrite si záznam záverečnej konferencie projektu.

Zúčastnené strany

Do projektu QualitEE sme zapojili európske a národné organizácie, ktoré sa zaoberajú vývojom kritérií na posudzovanie kvality a systémami kvality pre energetické služby.

Nielen klienti využívajúci služby na zvýšenie energetickej efektívnosti z verejného, aj súkromného sektora, ale aj poradcovia a poskytovatelia takýchto služieb, finančné inštitúcie, vládne organizácie, národné asociácie a certifikačné organizácie budú využívať benefity, ktoré prinesie zdvihnutie štandardov energetických služieb.

Získajte viac informácií o benefitoch, ktoré vám projekt ponúka.

Fakty

73%

Zabezpečenie kvality prinesie zvýšenie dôvery v energetické služby.

73% respondentov z radov ESCO spoločností a poradcov predpokladá, že zabezpečenie kvality projektov energetických služieb prinesie mierny až významný nárast dôvery klientov voči energetickým službám a ich poskytovateľom.

55%

Získanie financovania je výzva

55% respondentov z radov ESCO spoločností a poradcov si myslí, že je obtiažne, veľmi náročné alebo dokonca nemožné získať financovanie pre projekty energetických služieb.

55%

Komplexnosť je prekážkou

54% respondentov z radov ESCO spoločností a poradcov uviedlo, že komplexnosť problematiky alebo nedostatok informácií boli hlavnými prekážkami pri investíciách do EPC.

45%

Nedostatok dôvery obmedzuje investície

45% respondentov z radov ESCO spoločností uviedlo, že nedostatok dôvery v ESCO priemysle bol hlavnou prekážkou pri investíciách do EPC.

Zdroj: QualitEE prieskum trhu

Výstupy projektu

Po rozsiahlom konzultačnom procese zahŕňajúcom diskusné semináre v rôznych krajinách Európy a po testovaní na 28 pilotných projektoch, publikujeme súbor príručiek pre posudzovanie kvality energetických služieb:

Európske technické kritériá kvality energetických služieb

Kritériá kvality pre financovanie energetických služieb 

Príručka pre verejné obstarávanie energetických služieb

Počas pripomienkovacieho procesu sa ukázalo, že zatiaľ čo je naprieč Európou veľa spoločného, existujúce rozdiely na národných trhoch s energetickými službami vyžadujú lokálne prispôsobenia. Preto bola pre projekty EPC v Slovenskej republike špeciálne vypracovaný súbor kritérií.


Toto predstavuje zaujímavú databázu projektov realizovaných naprieč Európou, ktorý môže inšpirovať účastníkov a informovať ich o nových príležitostiach.
Na tejto stránke si môžete prečítať prípadové štúdie, ktoré zhŕňajú ako informácie o projektoch, technické aspekty tak aj spätnú väzbu na kritériá kvality.

 

V 11 Európskych krajinách zapojil projekt QualitEE zainteresované strany do prípravy systému zabezpečenia kvality na základe kritérií kvality vypracovaných v rámci projektu.
Každá krajina zdokumentovala tento proces v správach, ktorý poskytujú kľúčový náhľad do rôznych prístupov a v niekoľkých prípadoch aj popisujú realizáciu schém. Tieto schémy majú za cieľ zvýšiť dôveru, kvalitu a rozšírenie energetických služieb na zvyšovanie energetickej efektívnosti.
Tu si môžete stiahnuť túto správu pre Slovenskú republiku.

Partneri projektu & Poradná rada

Novinky

 • Záverečná online konferencia 17. – 19. júna

  16/05/2020

  Záverečná online konferencia 17. – 19. júna

  Názov konferencie: Developing the market for high quality Energy Efficiency Services, a flexible delivery model ideal for rapid transition to net zero. Prehľad: Cieľom Európskej únie je do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutrálnosť – hospodárstvo s nulovými emisiami skleníkových plynov. Prechod…

 • QualitEE vydalo správu o testovaní kritérií kvality na končiacich projektoch

  11/05/2019

  QualitEE vydalo správu o testovaní kritérií kvality na končiacich projektoch

  Projekt QualitEE zverejnil novú správu, ktorá vyhodnocuje testovanie kritérií kvality. Testovanie sa zameriavalo na už rozbehnuté projekty, po ukončení  obstarávania. Správa sumarizuje postoje rôznych sektorov energetických služieb a klientov v 11 krajinách. Prieskum testuje uplatňovanie kritérií v reálnom živote, a…

 • Nová vzorová zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor

  28/04/2019

  Nová vzorová zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor

  Zhruba takto pred rokom vydala Európska Investičná Banka podrobnejšie pravidlá na vykazovanie Energy Performance Contractingu (na Slovenku GES – garantovaná energetická služba) ako doplnok k usmerneniu Eurostatu zo septembra 2017 o evidencii zmlúv o energetickej efektívnosti v účtoch verejnej správy.…

Kontakt

Energetické centrum Bratislava
Ambrova 35
831 01 Bratislava
rothova@ecb.sk