Stručne o projekte

Projekt je financovaný z programu EÚ Horizon 2020. Jeho cieľom je navýšenie investícií do energeticky efektívnych služieb v sektore budov a zlepšenie dôvery v poskytovateľov týchto služieb. Tento cieľ bude dosiahnutý pomocou kritérií na hodnotenie kvality a schém na zabezpečenie kvality energetických služieb, ktoré budú v rámci projektu navrhnuté a implementované.

Projektové konzorcium pozostáva z 12 partnerských organizácií z 18 krajín Európy, poradnej rady zloženej z expertov (aj z CEN/CENELEC, organizácie pre európske normy a štandardy) a 59 podporných organizácií z finančných inštitúcií, vládnych organizácií, obchodných združení a organizácií udeľujúcich certifikáciu.

Zúčastnené strany

Do projektu QualitEE budú zapojené európske a národné organizácie, ktoré sa zaoberajú vývojom kritérií na posudzovanie kvality a systémami kvality pre energetické služby.

Nielen klienti využívajúci služby na zvýšenie energetickej efektívnosti z verejného, aj súkromného sektora, ale aj poradcovia a poskytovatelia takýchto služieb, finančné inštitúcie, vládne organizácie, národné asociácie a certifikačné organizácie budú využívať benefity, ktoré prinesie zdvihnutie štandardov energetických služieb.

Získajte viac informácií o výstupoch projektu pre jednotlivé zúčastnené strany a o tom, ako sa môžete zapojiť do projektu.

Fakty

43%

Je náročné zohnať financovanie pre EPC projekty

43% respondentov z radov ESCO spoločností nebolo schopných získať od poskytovateľov financovania pri vybavovaní EPC komerčne zaujímavé podmienky a úrokové sadzby.

69%

Získanie financovania je výzva

69% respondentov z radov ESCO spoločností si myslí, že je obtiažne, veľmi náročné alebo dokonca nemožné získať financovanie pre EPC projekty.

54%

Komplexnosť je prekážkou

54% respondentov z radov ESCO spoločností uviedlo, že komplexnosť problematiky alebo nedostatok informácií boli hlavnými prekážkami pri investíciách do EPC.

52%

Nedostatok dôvery obmedzuje investície

52% respondentov z radov ESCO spoločností uviedlo, že nedostatok dôvery v ESCO priemysle bol hlavnou prekážkou pri investíciách do EPC.

Zdroj: Transparense

Ako sa zapojiť

Hlavnými cieľmi projektu QualitEE je vytvorenie kvalitatívnych kritérií a ich implementácia v národných systémoch kvality, ktoré sa po skončení projektu stanú autonómne.

Na dosiahnutie týchto cieľov vytvoríme národné diskusné platformy, ktorých úlohou bude nájsť konsenzus pre vyšpecifikovanie záruk kvality na lokálnej úrovni, umožniť účastníkom trhu vstúpiť do navrhovacieho procesu kritérií a schém a podporiť zavedenie týchto kritérií a schém do praxe.

Ak máte záujem získavať ďalšie informácie o národných diskusných platformách, prihláste sa na odber noviniek QualitEE projektu. Každé vydanie bude obsahovať k projektu relevantné novinky, články a iné informácie.

Projektoví partneri zorganizujú niekoľko poldenných školení a celodenných seminárov, ktoré budú zamerané na nasledovné témy: základné informácie o energetických službách, kritériá na posudzovanie kvality, návody pre financovanie a obstarávanie, rámce pre záruky kvality, výstupy a poznatky z pilotných projektov, a podrobný seminár o tom, ako pracovať so systémom kvality určený pre poskytovateľov záruk a certifikačné organizácie.

Tieto bezplatné školenia vám poskytnú informácie o kritériách na zabezpečenie kvality a schémach navrhovaných v rámci projektu QualitEE.

Viac informácií o školeniach a seminároch.

Projektové konzorcium QualitEE bude testovať použitie kritérií na zaručenie kvality a procesy na zabezpečenie kvality na 24 pilotných projektoch. V roku 2018 zverejníme prípadové štúdie, v ktorých popíšeme získané poznatky a benefity plynúce z procesov na zabezpečenie kvality.

V tomto momente prijímame prihlášky na pilotné projekty. Bude na nich otestované využitie kritérií na zaručenie kvality a procesy na zabezpečenie kvality. Počas trvania týchto projektov bude poskytovateľom energetických služieb a ich klientom poskytované poradenstvo, ako integrovať kritériá na zaručenie kvality (vyvinuté v rámci projektu QualitEE) do svojich zmlúv o poskytnutí služieb a taktiež im bude ponúknutá možnosť nezávislého posúdenia/zabezpečenia kvality.

Partneri projektu QualitEE poskytnú podporu počas celého trvania pilotných projektov, od obstarávania, až po proces merania a verifikácie.

Prihlásiť pilotný projekt.

 

Partneri projektu & Poradná rada

Novinky

 • ENERFUND nástroj

  11/01/2018

  ENERFUND nástroj

  ENERFUND je európsky projekt, ktorého cieľom je vyvinúť a propagovať nástroj napomáhajúci rozhodovaniu pri plánovaní rekonštrukcií energetických systémov a pri financovaní rozsiahlych renovácií budov. Tento nástroj sa snaží hodnotiť potenciál rozsiahlejších renovácií podobne ako banky hodnotia bonitu zákazníka. Nástroj využíva kľúčové…

 • Európsky orgán pre normalizáciu navrhuje technickú normu pre EPC

  22/06/2017

  Európsky orgán pre normalizáciu navrhuje technickú normu pre EPC

  Brusel – Pracovná skupina Sector Forum Energy Management (SFEM) CEN / CENELEC pre finančné nástroje pre energetickú efektívnosť 22. júna 2017 súhlasila, že bude pokračovať v návrhu na vypracovanie nového štandardu minimálnych technických požiadaviek pre EPC. Toto rozhodnutie, pôvodne navrhnuté…

Kontakt

Energetické centrum Bratislava
Ambrova 35
831 01 Bratislava
rothova@ecb.sk

Zaregistrujte sa na odber noviniek