Druhy energetických služieb

 • Garantované energetické služby (Energy Performance Contracting, EPC)

  Garantované energetické služby (Energy Performance Contracting, EPC)

  Poskytovateľ EPC garantuje dosiahnutie zmluvne stanovenej hodnoty úspor energie a/alebo súvisiacich nákladov a znáša zmluvne dohodnuté riziká z technickej implementácie a z prevádzky. Podľa smernice o energetickej efektívnosti “EPC je zmluvné dojednanie medzi príjemcom a poskytovateľom opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti, verifikované a monitorované počas celej doby trvania zmluvy, v ktorom sú investície do tohto opatrenia (práca, dodávka alebo služba) splácané v závislosti so zmluvne dohodnutou úrovňou zvýšenia energetickej efektívnosti alebo iným dohodnutým kritériom energetickej hospodárnosti, ako sú finančné úspory. ”

  Poznámka: Opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti popísané vyššie môžu tiež mať na nízku alebo nulovú počiatočnú investíciu. EPC môže zahŕňať aj ďalšie služby týkajúce sa efektívneho zásobovania energiou.


 • Zmluvné dodávky energie (Energy Supply Contracting, ESC)

  Zmluvné dodávky energie (Energy Supply Contracting, ESC)

  “ESC je zmluvné dojednanie o efektívnej dodávke energie. Dodávka je zmluvne dohodnutá a meraná v megawatt-hodinách (MWh). ” (Táto definícia je zjednodušená verzia definície IEA DSM Task force 16).

   

 • Prevádzkový kontrakting

  Prevádzkový kontrakting

  Prevádzkový konktrakting je typom EPC bez veľkých investícií a je tu zahrnutý do definície Garantovaných energetických služieb (Energy Performance Contracting, EPC).

 • Integrovaný energetický kontrakting (IEK)

  Integrovaný energetický kontrakting (IEK)

  Integrovaný energetický kontrakting (IEK) je kombinácia opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti so zmluvnými dodávkami energie, s krátkodobým “overovaním počas prevádzky” namiesto prebiehajúceho dlhodobého (počas trvania zmluvy) merania a verifikácie.