Kritériá kvality pre financovanie energetických služieb

Pravidlá pre financovanie ES majú za cieľ vytvoriť všeobecný základ na posudzovanie oprávnenosti projektov v energetických službách zameraných na zvýšenie energetickej efektívnosti. pravidlá sú určené najmä pre finančné inštitúcie, poskytovateľov energetických služieb a klientov. Zároveň tieto pravidlá definujú potrebné minimum finančných informácií pre finančné inštitúcie na zodpovedné posúdenie financovateľnosti takýchto projektov.

Pravidlá financovania by mali byť interpretované zároveň s európskymi technickými kritériami kvality. Kým technické kritériá kvality sú určené najmä pre potenciálnych klientov energetických služieb, ktorým umožnia odlíšiť kvalitné projekty od nekvalitných, finančné pravidlá sú cielené na finančné inštitúcie a majú ich podporovať v správnom posúdení financovateľnosti projektov pomocou sady kritérií finančnej kvality.