Európska správa o trhu a kvalite energetických služieb

Táto správa za využitia rôznych zdrojov opisuje trh služieb zvyšujúcich energetickú efektívnosť (Energy Efficiency Services – EES) a informuje o vytváraní kritérií kvality a schém posudzovania kvality. Správa sa sústredí na dve formy zmieňovaných služieb EES: Garantované energetické služby (EPC) a Zmluvná dodávka energie (ESC).

Správa je primárne založená na rozsiahlom prieskume vykonanom medzi poskytovateľmi a poradcami EES, na rozhovoroch s klientmi a finančnými inštitúciami, ktoré boli do EES zapojené, a tiež na relevantnej literatúre a znalosti trhu, ktorou disponujú autori. Správa porovnáva výsledky získané v roku 2017 v 15 európskych krajinách so zisteniami z predošlých prieskumov vykonaných v rokoch 2013 a 2015. Výsledky prieskumu sú k dispozícii pomocou tohto interaktívneho webového nástroja.

Táto správa je jednou z doteraz najdetailnejších štúdií na tému európskeho trhu energetických služieb. Kľúčové zistenia tejto správy zahŕňajú napr .:

  • Vývoj v roku 2017 na 15 skúmaných európskych trhoch v rámci služieb EPC bol hodnotený pozitívne. Viac ako polovica všetkých respondentov (53%) potvrdila, že ich národný trh s EPC v posledných 12 mesiacoch rástol. Tieto výsledky sú podobné tým z roku 2015 (v rámci projektu Transparense), keď rast oznámilo 57% respondentov.
  • Na trhu EPC vedú zákazky verejného sektora a väčšina (64%) poskytovateľov a poradcov týchto služieb potvrdila, že najčastejšími klientami sú mestá a obce.
  • Najčastejšia dĺžka zmluvy EPC projektu je medzi 5 a 10 rokmi, na čom sa zhodlo 55% respondentov.
  • Najvýraznejší bariéry pre oblasť EPC sú podľa výskumu trhu: zložitosť konceptu a nedostatok informácií (vybralo 58% respondentov), ďalej potom nedostatok dôvery v dodávateľov energetických služieb (ESCO) (pre 53% respondentov).
  • “Záruka úspor energie” bola 59% respondentov identifikovaná ako najvýraznejší ťahúň pre EPC. Ďalšie prvky, ktoré sú dôležité pre vznik nových projektov sú “obmedzené rozpočty verejného sektora” a “tlak na znižovanie nákladov”.
  • Predbežná technicko-ekonomická analýza / energetický audit bol identifikovaný ako kľúčový determinant kvality pre projekty EPC. Práve v oblasti analýzy / auditu boli identifikované aj potreby pre zvýšenie kvality, podobne ako v oblastiach prípravy projektu a jeho implementácie.
  • Rast trhu v oblasti Zmluvnej dodávky energie (ESC) bol podľa výsledkov prieskumu v roku 2017 pomalší, než v prípade EPC. Rast aj stagnáciu trhu hlásilo zhodne 45% respondentov. V prípade ESC projektov od týchto respondentov potom bola stagnácia najčastejšou odpoveďou zo strany poskytovateľov a poradcov energetických služieb.
  • Respondenti sa zhodli, že zvyšujúce sa ceny energií sú zásadným ťahúňom v oblasti služieb ESC. Z toho vyplýva, že Zmluvné dodávky energie (ESC) môže veľmi ťažiť z politík, ktoré by premietali externé environmentálne náklady do cien energií.
  • Oblasti ESC projektov, ktoré sú podľa respondentov z hľadiska kvality najdôležitejšie, sú “predbežná technicko-ekonomická analýza / energetický audit” a “realizácia technických opatrení”.

Schémy na hodnotenie kvality zvýšia dôveru klientov

Táto správa mapuje súčasný stav v oblasti posudzovania kvality energetických služieb (EES) v 15 európskych štátoch. Vo všetkých prípadoch tiež odporúča ďalšie nutné kroky na vývoj a implementáciu schém hodnotenia kvality, ktoré pomôžu prekonať súčasný nedostatok dôvery v poskytovateľov služieb, rovnako ako nízky dopyt.

Tento výskum tiež definoval požadované atribúty schémy na hodnotenie kvality, ktoré by si do neho priali zahrnúť všetci účastníci trhu. Kým poskytovatelia, poradcovia a finančné inštitúcie zhodne identifikovali vládne či verejné inštitúcie ako najvhodnejšie orgány pre vydávanie certifikátov o kvalite EES, klienti sú vo svojej dôvere rozpoltení medzi vládne (verejné) inštitúcie a asociácie poskytovateľov služieb. Väčšina poskytovateľov a poradcov služieb EPC ďalej súhlasila, že náklady spojené so zabezpečením kvality by mal hradiť klient, pričom zodpovedajúci poplatok by bol do 1% hodnoty konkrétneho projektu.

Očakávania ohľadom dopadov schém hodnotenia kvality sa medzi jednotlivými účastníkmi trhu líšia. Kým poskytovatelia a poradcovia očakávajú najmä nárast dôvery klientov, klienti a finančné inštitúcie zas očakávajú vyššiu kvalitu služieb. Všetci skúmaní účastníci trhu ale zhodne preferujú realizáciu takých projektov, ktoré sú zastrešené schémou hodnotenia kvality.

Slovenská správa je dostupná tu

Pokiaľ vás zaujíma analýza slovenského trhu a kvality energetických služieb, pozrite si správu zo Slovenska

STIAHNUŤ SLOVENSKÚ SPRÁVU