Podmienky

Obsah web stránky podlieha autorským právam ©QualitEE. To zahŕňa všetky obrázky, text, videá a šablóny.

Je možné získať prístup k obsahu tejto stránky, tlačiť a sťahovať obsah, ale autorské práva musia byť zachované. Obsah tejto stránky alebo časť stránky nesmie byť akokoľvek použitý bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Možete vytvoriť hypertextové odkazy na stránky, kontext odkazu však nesmie zobrazovať projekt QualitEE alebo údaje z neho ako falošné, zavádzajúce, škodlivé alebo urážlivé.

Nie je dovolené používať logo QualitEE alebo iné vlastné grafické prvky, alebo ochranné známky bez výslovného písomného súhlasu.

Žiadosti o povolenie na kopírovanie materiálu z tejto web stránky posielajte na:

Administrátor web stránky:

info@qualitee.eu

QualitEE nezodpovedá za žiadne straty alebo poškodenie, vrátane akýchkoľvek následných strát alebo poškodení, ktoré vznikli prístupom ku alebo použitím tejto webovej stánky, alebo z akýchkoľvek informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.

Všetky odkazy na iné webové stránky nepredstavujú podporu QualitEE s akýmikoľvek názormi alebo údajmi organizácie alebo jednotlivca. Nie sme zodpovední za informácie, materiál, produkty alebo služby obsiahnuté, alebo prístupné prostredníctvom týchto webových stránok. Váš prístup a používanie týchto webových stránok je na vlastné riziko.

Túto web stránku smiete používať len v súlade s Podmienkami a na zákonné a správne účely, ktoré zahŕňajú dodržiavanie všetkých platných zákonov a legislatívnych predpisov na Slovensku, v Európe alebo inej jurisdikcii, z ktorej pristupujete na túto webovú stránku.

Použitie tejto webovej stránky a jej prevádzka sa riadi platnou legislatívou.